Detaljerad information för diarienr  2017-01941  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2017-11-10
Namn:
Osborne, Matthew
Titel: 
Kön:  Okänt
E-post: matthew.osborne@sei.org
Univ./Institution: Stiftelsen The Stockholm Environment Institute - SEI Stockholm
Projekttitel (sv): Integrering av konfliktanalys i projekt för förnybar energi: möjligheter att främja och upprätthålla fred
Projekttitel (eng): Conflict Prevention and Low-Carbon Development: Opportunities for promoting and sustaining peace through renewable energy projects
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Klimatforskning, Kulturgeografi, Övrig annan humaniora
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Sverige är en stor bidragsgivare till det internationella utvecklingssamarbetet inklusive klimatprojekt och har betonat betydelsen av att stärka det konfliktförebyggande arbetet. Sverige stödjer även FN:s "Building Sustainable Peace for all-Agenda" som tar fasta på betydelsen av att kombinera Agenda 2030 för hållbar utveckling och främjande av hållbar fred. På Sida talar man om betydelsen av att arbeta med ett "integrerat konfliktperspektiv".Det ter sig självklart att internationella aktörer ska undvika att göra skada, dvs. att insatser inte ska leda till negativa effekter. Den nya agendan går ett steg vidare och tar fasta på att göra gott även i bredare och mer långsiktigt perspektiv. För att göra detta behöver aktörer bli bättre på att integrera flera olika perspektiv i sitt arbete liksom främja lokalt deltagande. I praktiken innebär detta att utvecklingssamarbetet behöver ske med en "konfliktkänslighet", vilket ställer krav på en ökad anpassning till det lokala samhällets sårbarheter och att utvecklingsprojekt behöver utformas och övervakas så att eventuella bieffekter snabbare hanteras. För att realisera detta krävs data och lokala nätverk som inte nödvändigtvis är tillgängliga. Internationella utvecklingsprojekt - särskilt kopplade till klimat och energi - har ibland legat till grund för ökad rivalitet mellan samhällsgrupper och lett till konflikter, framförallt i länder präglade av icke-fungerande samhälleliga institutioner. Ett exempel på detta utgörs av ett skogsprojekt i Kachung-provinsen i Uganda, vilket delvis finansierades av Energimyndigheten. Projektet ledde till en ökad rivalitet mellan lokala grupper, vilket ytterst handlade om rätten till mark och maktförhållanden. Lärdomen från detta projekt är att bidragsgivare behöver bli bättre på att utforma projekt så att de i större utsträckning omhändertar det lokala samhällets dynamik och blir bättre på att ta hänsyn till lokala missförhållanden, såsom orättvisor, ojämlikheter och historiska osämjor. Det här innebär en balansgång för bidragsgivare: å ena sidan är det är viktigt att snabbt bidra till att realisera uppsatta mål och främja samhällens klimatomställning, å andra sidan att gå långsamt framåt och utveckla en fördjupad kunskap om det specifika samhällets dynamik så att insatserna inte förvärrar eller bidrar till lokala konflikter. En viktig del för att undvika oavsedda negativa konsekvenser är att stärka samarbetet mellan företrädare för det lokala samhället, utvecklingsaktörer och forskare. En integrerad konfliktanalys antas också utgöra ett viktigt verktyg i detta arbete.Sverige ger omfattande stöd åt utvecklingsländer för att främja realiseringen av de målsättningar länderna har satts upp för att minska klimatpåverkan. En del i detta arbete utgörs av att ställa om till förnybar energi. Energimyndigheten och Världsbanken har utvecklat tio projekt för förnybar energi i Afrika, kallade för Carbon Initiative for Development (CiDev). Detta forskningsprojekt kommer, i samarbete med Energimyndigheten och Världsbanken, att studera två av dessa projekt. Målsättning är att utveckla praktisk kunskap om hur en integrerad konfliktanalys kan tillämpas i projekt för förnybar energi så att de samtidigt kan främja fred och utveckling. Vi kommer att fokusera på Omo-Turkana-regionen som ligger i gränslandet norra Kenya, södra Etiopien och östra Sydsudan. Detta område är hemvist för drygt 5 miljoner människor och präglas av negativa klimateffekter, ökad livsmedelsbrist och väpnande konflikter. Projektet kommer att:1. Analysera hur en integrerad konfliktanalys tillämpas i projekt för förnybar energi hos svenska och internationella aktörer och CiDev-mottagare i Omo-Turkana-regionen;2. Undersöka effekterna av specifika energiprojekt för social inkludering, fred och säkerhet;3. Uppskatta energi- och resurstillgång och -användning i Omo-Turkana-regionen;4. Studera konfliktrisker och fredsbyggande i relation till projekt för förnybar energi i regionen; och5. Utveckla verktyg för att främja beslutsfattares och praktikers kapacitet att arbeta med integrerad konfliktanalys i internationella projekt för förnybar energi.Projektet leds av fredsforskningsinstitutet SIPRI och har samarbetspartners i Kenya, Etiopien och Storbritannien. Energimyndigheten och Världsbanken är också involverade i projektet, som således kombinerar forskare, praktiker och lokala aktörer.