Detaljerad information för diarienr  2017-01949  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2017-11-10
Namn:
Andersson, Helen
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: helen.andersson@smhi.se
Univ./Institution: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut - Forskningsavdelningen
Projekttitel (sv): Integration av klimatförändringseffekter i en ekosystembaserad förvaltning och planering av den svenska marina miljön (ClimeMarine)
Projekttitel (eng): Integration of climate-change impacts into the ecosystem based management and planning of the Swedish marine environment (ClimeMarine)
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Klimatforskning, Multidisciplinär geovetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Vi står inför en stor utmaning när det gäller att förvalta våra hav på ett sätt så att vi värnar känsliga ekosystem och samtidigt tillgodoser människans olika aktivitetet och behov att nyttja naturresurserna. Vi har genom åren påverkat haven genom utsläpp av t.ex. näringsämnen, kemikalier och skräp. Även hamnar och fartygsleder, fiske och trålning samt turism och rekreation ger en påverkan. Detta har lett till att vi har många svåra miljöproblem i våra hav såsom överfiske, exploatering i känsliga områden samt övergödning och toxiska ämnen i vatten och sediment. Många av dessa problem har försökt åtgärdas efterhand, men ofta får vi leva med efterdyningarna av problemen under långa tider. Så är fallet med övergödningsproblematiken i Östersjön, där man sedan sextiotalet har arbetat för att minska utsläppen från land. Koncentrationerna i havsvattnet av kväve och fosfor är dock fortsatt höga och problemen med syrefria bottnar och stora blomningar av cyanobakterier kvarstår. Dessutom upptäcks återkommande nya problem. Till exempel börjar vi först nu förstå de enorma konsekvenser som långvarig nedskräpning och utsläpp av mikroplaster ger.I tillägg till annan miljöpåverkan i havet sår vi inför utmaningen med klimatförändringen. Enligt klimatmodellerna kommer de nordiska haven utsättas för en temperaturökning som är bland de högsta i världen. Många arter är anpassade till en viss temperatur och kommer att påverkas negativt. Andra arter kommer att få en fördel i varma vatten och artsammansättningen i våra hav kan komma att förändras. Cyanobakterier som idag ställer till problem då de är toxiska och dessutom bidrar till syrebristen tros komma få en fördel i framtiden då de trivs i varma, fosforrika vatten. Forskningen pekar på att det kan bli en ökad nederbörd i delar av Östersjöområdet vilket ger ökad tillrinning av sötvatten och näringsämnen. Förutom att detta kan bidra negativt till övergödningen så innebär utsötningen en miljöstress för många arter. Klimatförändringen innebär också att havsmiljön blir surare vilket också tros missgynna många arter.Det är viktigt att den marina förvaltningen integrerat förstår och hanterar de olika miljöpåverkande faktorerna, oavsett om de kommer från klimatförändringen eller från andra mänskliga aktiviteter. För att miljö- och klimatarbetet skall vara effektivt är det också väsentligt att olika parter såsom experter, forskare, beslutsfattare, planerare och näringsliv kommer samman i en dialog som ökar det gemensamma kunskapsläget och säkerställer att olika intressenters behov beaktas.I Sverige har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ansvar för den marina förvaltningen. SMHI tar fram kunskap och data om den marina miljön, dels från observationer och dels utifrån modeller. SMHI tar även fram datorsimuleringar över hur havsmiljön kan komma att förändras fram till år 2100, utifrån scenarier framtagna av FN:s klimatpanel. Sveriges geologiska undersökningar (SGU) tar fram kartläggning och kunskap om miljötillståndet vid våra havsbottnar och sediment, samt bidrar till svensk marin planering. Göteborgs Universitet (GU) jobbar med bred forskning kring marin miljö och marina ekosystem. Detta infattar hur marina skyddsområden bör utformas och även hur marina arter och deras livsmiljöer kan komma att förändras vid en klimatförändring. I det föreslagna projektet söker SMHI, HaV, SGU och GU en möjlighet att skapa fördjupad kunskap som skall gynna den marina planeringen samt forskning kring möjligheter, hinder och kunskapsbehov för att klimatsäkra och klimatanpassa svensk marin förvaltning.HaV har, tillsammans med experter, myndigheter och universitet, utvecklat ett bedömningssystem, Symphony, för den marina planeringens räkning. Systemet tar hänsyn till kumulativ påverkan på miljön. I projektet avser vi att se över relevant klimatinformation och data och integrera denna i Symphony. Klimatmodellering innehåller många osäkerhetsfaktorer som uppkommer utifrån antaganden om hur klimatutsläppen kommer att framskrida, kunskapsbrister kring klimatsystemet och begränsningar i modellerna. Vi kommer att se över hur den här typen av ovisshet i beräkningarna kan tas in i Symphony och beslutsprocessen.Vi kommer också upprätta ett användarforum kring Symphony, där vi tillsammans med olika intressegrupper kommer att ta fram och belysa gemensamma frågeställningar kring klimatinformation och klimatanpassning, samt se över hur informationen från Symphony kan användas i olika typer av besluts- och planeringsprocesser.