Detaljerad information för diarienr  2017-01962  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2017-11-10
Namn:
Armiero, Marco
Titel:  Docent
Kön:  Man
E-post: armiero@kth.se
Univ./Institution: Kungliga Tekniska högskolan - Institutionen för Filosofi och historia
Projekttitel (sv): Occupy Climate Change! (OCC!)
Projekttitel (eng): Occupy Climate Change! (OCC!)
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap, Övrig annan humaniora
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Vi lever i en tid av förlust. Inlandsisar kalvar, landskap utplånas, kulturarv förstörs, och människor tvingas överge sina hem till följd av konflikter av alla slag - sociala, kulturella, ekonomiska, politiska, ekologiska. Ett problem med att förstå förlust är att den är sammanflätad med känslor och en personlig anknytning. Miljöekonomer har, med all rätt, påpekat att värden inte enkelt kan jämföras. Det ekonomiska värdet av ett hus kan vara ett helt annat än familjens värdering av sitt hem. Det finns heller inget som kan kompensera för förödelsen av förfädernas land eller förlusten av ett barn. I sådana värdekonflikter hjälper inga regler eller växelkurser. Det är därför inte förvånande att förlust är ett begrepp som sällan har teoretiserats eller ens analyserats särskilt noggrant som en del av klimatförändringens problematik. Det gäller särskilt på den lokala skalan. Att tala om förlust och skada innebär en diskussion om vem som tjänar på klimatförändringen - i alla fall på kort sikt - och vem som förlorar, när klimateffekterna efterhand slår allt hårdare mot enskilda grupper och samhällen. I detta projekt ska vi ägna oss åt dessa frågor genom forskning i nära samverkan med medborgargrupper i städer i flera delar av världen. Samproduktion av kunskap tillsammans med de grupper som med stor sannolikhet kommer att drabbas av stora förluster, eller redan gör det, kommer att bli ett allt viktigare sätt att föra kunskapen framåt. Vårt fokus på förlust och skada kan på samma gång avslöja brister i den gängse retoriken om win-winstrategier och ett föregivet överordnat common good. Vi utgår, tvärtom, från att klimatförändringens verklighet synes vara en ojämn fördelning inte bara av dess förluster utan även av dessa eventuella favörer. På samma sätt som frågor om förlust och skada förblivit understuderade har klimatförändringens konsekvenser för städernas olika sociala grupper inte varit särskilt framträdande i litteraturen.   Forskare har i detalj studerat klimatförändringens effekter på landsbygden runtom i världen och hur byar och samhällen utformat strategier för anpassning, medan liknande frågor i den urbana miljön inte utforskats med samma omsorg. OCC! ska bidra till att fylla detta dubbla gap i litteraturen om klimatförändring. För att åstadkomma detta fokuserar OCC! på hur lokala, medborgarinitierade organisationer och rörelser möter påfrestningar och hanterar klimatrelaterad förlust och skada genom självorganiserade praktiker och samarbetsexperiment. Forskningen sker i fallstudier av städer i Europa (bl. a. Stockholm, Neapel, Istanbul), USA (New York), och Latinamerika (Rio de Janeiro). Projektets centrala mål är att utveckla en empirisk och teoretisk förståelse av vilka lokala initiativ som varit framgångsrika och på vilken skala. Inledningsvis kommer vi att sammanställa en baseline i form av en historisk översikt över lokalt klimatarbete, både när det lyckas bra och mindre bra. OCC! arbetar med idén om ´rebel cities´ och ska medverka till utvecklingen av samproduktion av kunskap med empirisk förankring och begreppslig stringens. Projektet kommer också att inleda arbetet med att bygga en världsomfattande databas ("The Atlas of the Other Possible Worlds"), med data från fall där medborgerligt engagemang uppstått för att möta klimatförändringen, vilket i sin tur ingår i en långsiktig kunskapsutveckling kring folkligt klimatengagemang för att förändra världens städer. Ambitionen är också att fördjupa förståelsen av kunskap, expertis och framåtsyftande experiment hos lokala aktörer. Överallt i städer som drabbas av extrema händelser förekommer att gräsrotsorganisationer, antingen i samarbete med eller i opposition mot lokala myndigheter, experimenterar med sociala innovationer som ger upphov till ny kunskap och nya metoder för att möta klimatförändringen och dess effekter. Alltför ofta förblir dessa erfarenheter okända och marginaliserade. OCC! avser att mobilisera denna kunskap för att kunna nå bortom den konventionella förståelsen av hur klimatförändring ska bemötas. Snarare än att anpassa sig till klimatförändringarna eller att vara resilient, alltså att kunna vidmakthålla ett befintligt tillstånd, har dessa grupper ofta sett möjligheter till radikala omställningar och systemförändringar som kan frambringa alternativ till de ständigt återkommande apokalyptiska berättelserna om framtiden. Med en parafras på geografen David Harvey vill vi pröva tanken: genom att ändra staden, kan vi ändra oss själva.