Detaljerad information för diarienr  2017-01979  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2017-11-10
Namn:
Åsberg, Cecilia
Titel:  Professor
Kön:  Kvinna
E-post: cecilia.asberg@liu.se
Univ./Institution: Kungliga Tekniska högskolan - Institutionen för Filosofi och historia
Projekttitel (sv): På Gemensam Grund: Att Syntetisera Rättvisa Miljöorienterad Humaniora för Klimatarbete
Projekttitel (eng): On Common Ground: Synthesizing Equitable Environmental Humanities for Climate Change Action
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Genusstudier, Litteraturstudier, Kulturstudier
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: I en värld av dramatisk stegrad klimatpåverkan har vi inte längre lyxen att föreställa oss natur som avskild från kultur, eller miljö och klimat som en bakgrund för experter att hantera. Det talas om en ny geologisk tidsålder "antropocen", vilken beskriver en omfattande mänsklig klimat- och miljöpåverkan på jorden. Naturen verkar uppenbarligen lika mycket inuti oss genom klimatexponering och miljögifter som vi människor verkar i naturen. Nu behövs levande-görande, mångfaldskänslig och klimatrelevant - ja, elementärt omdefinierad miljöhumaniora: en kreativ, socialt uppmärksam och vetenskaps-integrerande humaniora som kan omfatta både natur och kultur, etik och rättvisande mångfaldskunskap. Här krävs integrerade, rättvisa och mångsidiga förhållningssätt som kan svara upp mot förändringar lika snabbt som den värld som studeras. Klimatförändringar framstår oftast just som ett problem främst för experter och tekniska lösningar, sällan som en gemensamt ägd mångfaldsfråga. Ändå står det klart att hur klimatproblemen formuleras spelar roll för hur de mottas och bearbetas. Projektet utgår från att klimatet är en samhällsfråga som kräver många små, men skyr slutliga, lösningar. Forskningen medger detta, men bara rättviseintegrerad miljöhumaniora kan bidra med insikter om hur vi ska leva med, stävja eller främja de mer än mänsklig frågorna som blottas. Vårt syntesprojet syftar till att utforska och berika formuleringar, röster och intressenter i akademisk litteratur och offentliga sammanhang genom historiografisk analys, översikter, lätttillgängliga Wikipedia texter och en användbar handbok för offentliga aktörer. Främst görs en översikt av klimatet och forskningsläget inom miljöorienterad humaniora med fokus på genus- och mångfaldsmetodologier och interventioner som grundlagt klimatfältet. Projektet kartlägger ett framväxande fälts kapaciteter och begränsningar. Från kartografin producerar vi så syntetiska formuleringar för en integrerad och translationell miljöhumaniora som kan omfamna bredare publiker och fler avnämare. Genom att kartlägga fältets periferier och centra, glömda eller överexponerade insikter samt syntetisera viktiga lärdomar för breda lager av klimataktörer i handbok, artiklar och Wiki-texter, bidrar projektet till den berättande aktivism som krävs för att skapa reella och långsiktiga lösningar på klimatutmaningarna. I det här projektet tar vi speciellt sikte på de förhållningssätt, metoder och insikter som sprungit fram ur de breda sociala rättviserörelserna och de allt annat än enbart jämställdhets-fokuserade genusvetenskaperna, som pekar ut ur samhälleliga orättvisor och maktdynamiker skapar och reflekteras i världens klimatförändringar. Alla har helt enkelt inte tillgång till ren luft, vatten, utbildning eller preventivmedel, samtidigt som stora grupper av fattiga är värrde drabbade och mer sårbara för översvämningar, matbrist, klimatsjukdomar och miljöohälsa, eller saknar tillgång till utbildning såväl som tillförlitlig information om miljön som kan stärka deras situation. Sådana här insikter är grundläggande inom miljöorienterad humaniora och klimatforskining, men med de inomakademiska maktrelationerna har klimatämnet fått en vit, rik och manlig prägel av tekniska lösningar. Projektet försöker således återberätta och kartlägga den gemensamma grund som exempelvis feministisk miljö- och naturforskning varit med att etablera. På så vis, genom kartläggning, historiografi och synteser, kan glömda insikter såväl som nya få framträda i klimatforskningsarbetet och samhällets omställning.