Detaljerad information för diarienr  2017-01980  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2017-11-10
Namn:
Mususa, Patience
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: patience.mususa@nai.uu.se
Univ./Institution: Nordiska Afrikainstitutet - Nordiska Afrikainstitutet NAI
Projekttitel (sv): Den urbana klimatpolitikens styrning och tillämpning samt omställningsförmågan i samhällets utkanter
Projekttitel (eng): The Practice and Politics of Urban Climate Mitigation and Adaptation Efforts at the Margins
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Globaliseringsstudier, Kulturgeografi, Kulturstudier
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Varmare klimat och ökad urbaniseringstakt världen över är två av det 21:a århundradets obestridliga fakta. Skärningspunkten mellan dess processer påverkar livet för städernas invånare i allt från energitillgång och livsmedelsförsörjning till behovet av att skydda kuststäder från översvämningar. Dessa utmaningar har tilldragit sig ökad internationell uppmärksamhet, i synnerhet genom FN:s mål för hållbar utveckling. Ofta framhålls "Västvärldens" städer som innovationsledande i kampen mot klimatförändringarna, medan ekonomiskt och tekniskt stöd avsätts till jättelika klimatförändringsprojekt i stora städer i Asien och Afrika.Även om sådana ansträngningar och strävanden är beundransvärda, tenderar de att dölja allvarligare problem bakom ivern att skapa "klimatsäkra" städer. Nyttan av de hållbarhetsinsatser som leds av stater och internationella biståndsgivare, eller finansieras av privata medel, tillfaller i oproportionellt hög grad de rikare invånarna. Allteftersom de socioekonomiska skillnaderna ökar, både mellan och inom städer, återspeglar och gestaltar klimatomställningsinsatserna dessa ojämlikheter. Problemen förvärras ytterligare av att de allvarligaste effekterna av klimatförändringar mest sannolikt inträffar i utvecklingsländerna som är illa rustade när det gäller ekonomiska tillgångar, fungerande samhällsinstitutioner och teknisk expertis. Och i den utsträckning sådana resurser trots allt finns, är de ofta så snedfördelade att stora delar av den urbana befolkningen likväl blir utelämnade till att klara sig på egen hand.Dessa utmaningar är angelägna ur forskningssynpunkt, liksom när det gäller den praktiska utformningen av hållbarhets- och biståndspolitiken. Den föreslagna forskningen tar därför sin utgångspunkt i en hög grad av urban ojämlikhet, kombinerad med en ojämn statlig närvaro. Forskningsprojektet undersöker en rad frågor rörande hur folk i samhällets utkanter anpassar sig till klimatförändringar. Hur skapar och genomför dessa marginaliserade stadsbor i djup och beständig socioekonomisk, politisk och rumslig otrygghet hållbara klimatlösningar? Hur påverkar statlig inblandning det individuella initiativet? Uppmuntrar gräsrötternas anpassningsförmåga individuella eller kollektiva lösningar? Konkurrens eller samarbete? Vad kan formella institutioner lära sig från lösningar som uppstår "utanför" statens sfär?För att närma sig dessa frågor väljer projektet ett jämförande och etnografisk angreppssätt, utvecklat över en treårsperiod. Det tvärvetenskapliga forskarlaget utforskar fem urbana miljöer i Europa, Afrika och Nordamerika - Lilongwe, Maputo och Lusaka, Detroit och Malmö. Projektet drar fördel av den omfattande forskningserfarenhet som var och en av forskarna har genom sina tidigare fältstudier i de utvalda orterna. För att nå uttömmande svar på de ovannämnda frågeställningarna krävs ett upplägg där platsspecifik etnografisk forskning utförs individuellt. I en tvärregionalt jämförande studie vävs sedan de olika individuella resultaten ihop för att identifiera beröringspunkter och olikheter mellan dessa vitt skilda platser, mellan olika världar som sällan utforskas ihop.Forskningsprojektet syftar till att främja såväl förståelsen för och gensvaret på klimatförändringar i marginaliserade stadsmiljöer. Detta är viktigt av en rad skäl. För det första vill projektet problematisera tidens klimatförändringar och hållbarhetssträvanden för att på så sätt betona behovet av mer jämlika lösningar som gynnar alla som bor i städerna. För det andra vill projektet undersöka vilken innovationspotential som finns i stadsmiljöer som i allmänhet anses vara "ute i marginalen". Slutligen vill projektet belysa informella processer som utvecklas av utsatta människor som bor och verkar i förhållanden där staten är mindre närvarande.En betydande del av vår forskning kommer att vara inriktad på att dra slutsatser och sprida forskningsrön som är policyrelevanta. Vi vill nå ut till beslutsfattare som, på såväl nationell som internationell nivå, kämpar för att förstå hur saker och ting verkligen hänger ihop nere på gräsrotsnivå och som i alldeles för hög grad baserar sina beslut på statligt styrda källor eller uppifrån-ner-perspektiv. Projektets främsta institutionella samarbetspartner, Nordiska Afrikainstitutet, kommer att spela en nyckelroll i att förmedla forskningsresultaten till lämpliga intressenter i Sverige, Norden och resten av världen.