Detaljerad information för diarienr  2017-02017  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2017-11-10
Namn:
Gunnarsson, Stefan
Titel:  Docent
Kön:  Man
E-post: stefan.gunnarsson@slu.se
Univ./Institution: Sveriges lantbruksuniversitet - Husdjurens miljö och hälsa
Projekttitel (sv): Effektivitet och uthållighet i framtidens animalieproduktion från svenska gårdar och vatten - Primärproduktionen
Projekttitel (eng): Efficiency and Sustainability of Future Animal Food from Swedish farms and water - The primary production
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Livsmedelsvetenskap, Husdjursvetenskap, Annan veterinärmedicin
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Jordens befolkning kommer att öka under det närmaste århundrat. Eftersom levandsstandarden förbättrats i de flesta länder bedömer man att fler människor kommer att äta mer kött, ägg, mjölkprodukter och fisk. Detta kommer att ställa stora krav på att vi kan hantera effekterna av ökad produktion och konsumtion av livsmedel, eftersom denna produktion påverkar miljön på land och i vatten. För att jorden ska klara av att försörja världen med mer mat och vi ändå ska kunna se till att framtida generationer på jorden kommer att ha goda livsbetingelser, så har FN satt upp 17 globala mål för hållbar utveckling. Därmed har världens ledare förbundit sig att till år 2030 bland annat avskaffa extrem fattigdom, minska orättvisor och lösa klimatkrisen. Mer specifikt ska man senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och effektiv användning av jordens naturresurser.Den svenska livsmedelsstrategin från 2017 är en långsiktig strategi för hela livsmedelskedjan. Ett av syftena med denna är även att öka den totala livsmedelsproduktionen i Sverige. Detta kommer, i ljuset av FNs hållbarhetsmål, att vara avgörande för att uppnå hållbarhet i svensk djurproduktion. Arbetet med att göra den svenska livsmedelsproduktionen hållbar pågår redan, men det kommer att krävas ytterligare åtgärder för att nå FNs och Livsmedelsstrategins mål. Det är viktigt att på ett bra sätt tar reda på vilket kunskap som finns inom området, och vilken forskningresultat som kan bidra till en ökad hållbarhet.Detta projektets övergripande mål är att undersöka forskningsläget idag och identifiera tänkbara hinder och lösningar för att uppnå hållbar livsmedelsproduktion från djur. Det gäller områden såsom avel och utfodring av djuren, djurhälsa och djurvälfärd, närmiljö och markanvändning, samt livsmedelskvalitet och folkhälsa. Djurproduktionen påverkar inte bara lantbrukaren och miljön, utan även landsbygdens och samhällets utveckling i ett större perspektiv. Fokus för detta projekt är djurproduktionen fram till att de lämnar gården och producenten (primärproduktionen). Projektet knyter an till andra syntesprojekt via SLUs plattform "Framtidens mat", och framför allt projektet "Effektivitet och uthållighet i framtidens animalieproduktion från svenska gårdar och vatten- Essentiella näringsämnen från muskelmat: aminosyror, fetter och mineraler"Specifikt kommer vi att:-Kritiskt granska forskningsområdet inom produktionen av livsmedel från djurproduktionen i relation till hållbarhet;-Identifiera viktiga och värdefulla kunskapsluckor;-Upprätta en preliminär agenda för att kunna bestämma vilka områden som är viktigast för framtida forskning i dialog med lantbrukare, myndigheter och konsumenter.I arbetet utformas en metod för granskning och värdering av befintlig kunskap. Metoden kommer att bygga på redan utvecklade metoder för att sammanställa kunskaper på ett vetenskapligt sätt. I projektets första del kommer vi att utarbeta en detaljerad plan för hur kunskaper från olika håll ska kunna analyseras och bedömas på ett framgångsrikt sätt. För att kunna dra nytta av olika experters kunskap i projektet kommer vi att ha kontakt med en stor grupp av forskare, rådgivare, myndighetspersoner, representanter från lantbruks- och livsmedelsföretag, via bland annat workshops. Viktiga luckor i kunskapen om hållbar produktion och konsumtion tydliggörs med hjälp av experternas kunskaper och synpunkter. Resultaten från arbetet kommer att sammanfatta kunskapsläget; vad vi vet och vad vi inte vet. Inom områden där det idag saknas kunskap och forskning kommer att lyftas fram för att man ska kunna bedöma vad som behöver göras framöver. Sammanställningen (syntesen) kommer att mynna ut i en lista över för vilka områden som behöver beforskas i framtiden och i vilken ordning olika insatser behöver göras. Kunskaper och slutsatser från projektet kommer att spridas till rådgivare, myndighetspersoner och representanter från lantbruks- och livsmedelsföretag samt till allmänheten. Målet är att på sikt att förbättra effektiviteten och hållbarhet i framtidens djurproduktion från svenska gårdar och vatten.