Detaljerad information för diarienr  2017-02018  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2017-11-10
Namn:
Wennergren, Uno
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: UNO.WENNERGREN@LIU.SE
Univ./Institution: Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)
Projekttitel (sv): Vikten av samarbete kring resursers fördelning och återvinning för genomförandet av en effektiv och hållbar livsmedelsproduktion
Projekttitel (eng): The role of collaborative efforts around resource distribution and recycling logistics in creating effective and sustainable Swedish food system.
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Husdjursvetenskap, Övrig annan lantbruksvetenskap, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Den svenska livsmedelspolitiken stakar nu ut vägen för den omställning som krävs för en effektiv livsmedelsproduktion som också skall uppfylla klimatomställning enligt Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen som formulerats av FN i 2030-agendan. Såväl Sverige som övriga Europa och resten av världen har en pågående urbanisering och omstrukturering av jordbrukssektorn samtidigt som närmare en miljard människor på klotet lever under svält och hunger. I Europa används en fjärdedel av all energi inom just jordbruket och livsmedelsproduktionen. Detta innebär följaktligen att det är viktigt att klimatomställningen inom jordbruks- och livsmedelssektorn i Sverige sker samordnat med andra mål för livsmedelsproduktion, som de hållbarhetsmål som formulerats av FN samt nationellt formulerade effektivitetsmål.Den här studien är en syntes som fokuserar på olika mål för livsmedelsproduktionen i Sverige. Och då vilka målkonflikter som kan uppstå, eller vilka positiva synergieffekter som kan uppnås, i samband med en omställning av livsmedelsproduktionen. Speciellt kommer vi studera transport, logistik och resursutnyttjande inom livsmedelproduktion. Detta är speciellt viktigt då urbanisering, effektivisering till större och färre enheter, och klimatförändring påverkar just transporter, var olika delar av produktionen sker och möjligheter till effektiva system där resurser utnyttjas väl, som t.ex. gödsel och bioenergi. Vi kommer studera olika sektorer och dess mål. De sektorer och områden vi kommer studera är: effektiv och lönsam produktion, klimatanpassning och omställning, biodiversitet, övergödning, smittspridning samt djurvälfärd. Målen för dessa olika områden formuleras och hanteras inom olika sektorer trots att förmågan för varje enskilt att uppnå sina mål är beroende av samma omställning av livsmedelsproduktionen. Ett exempel är att gödsel och rötslam kan användas för såväl bioenergi som gödning på åkrar samtidigt som om det inte sker effektivt så riskerar man en hög grad av övergödning och minskad biodiversitet. Här framträder alltså en hög grad av positiva synergieffekter men idag är dylik resurseffektivitet inte lönsamt idag, vare sig att ta tillvara energin eller att på ett klimatsmart sätt transportera gödsel och rötslam dit gödselbehov finns. Dessutom finns det en grad av hälsoaspekt och smittspridningsproblematik när man transporterar gödsel och rötslam.Aktörssamverkan lyfts fram som ett viktigt medel för att bereda vägen för, och underlätta, den svenska livsmedelsproduktionen. Även om samverkan har identifierats som central har man noterat att Sverige har en låg grad av samverkan mellan privata och offentliga sektorer, och att det finns lite bevis för hur effektiva olika metoder för sektorsövergripande samverkan för livsmedelsproduktionen är.Projektet använder sig av en systematisk litteraturstudie (enligt rekommendationer från organisationen Centre for Environmental Evidence som utfärdar vägledningar för hur man genomför sådana sammanställningar av kunskapsläget) och workshopar med intressenter för att skapa goda förutsättningar för samverkan.  Först ser vi i projektet över vilka mål som finns formulerade och beskriver eventuella målkonflikter och synergier. Därefter kommer vi studera de former och metoder för sektorsövergripande samverkan som för närvarande finns inom jordbruks- och livsmedelssektorn i Sverige genom att gå igenom litteratur, dokumentation av goda exempel och en workshop med centrala intressenter. Avslutningsvis kommer man inom projektet jämföra och identifiera om det finns kunskapsluckor och brist på metoder för samverkan mellan de olika sektorer och områden som syntesen omfattar. För att kunna uppnå målen utförs projektet i samverkan med regionala företag och offentliga organisationer och inom ramen för en särskild samverkan mellan Region Östergötland och Linköpings universitet.Syntesprojektet genomförs tillsammans av tre forskningsmiljöer med gedigen erfarenhet av såväl samverkan mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer inom områdena klimatpolitik och omställning, material- och energiflöden, företagsekonomi, jordbruks- och livsmedelssektorn, transportlogistik, biodiversitet, smittspridning och djurvälfärd.