Detaljerad information för diarienr  2017-02038  
 
 
Ämnesområde:
Samhällsvetenskaplig miljöforskning
Beslutsdat:  2017-11-10
Namn:
Duncan, Tara
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: tdu@du.se
Univ./Institution: Högskolan Dalarna - Akademin Industri och samhälle
Projekttitel (sv): Hållbar turism sysselsättning inom Sverige
Projekttitel (eng): Sustainable Tourism Employment within Sweden
Värdhögskola: Högskolan Dalarna
SCB-klassificering: Kulturgeografi
Beviljat (SEK): Bidragsform   2017          
  Projekt   977069          
Beskrivning: Det föreslagna projektet syftar till att undersöka och analysera den nuvarande situationen avseende sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor inom turismen, eller besöksnäringen som den ibland kallas, i ett internationellt perspektiv. Målsättningen är att genom en tvärvetenskaplig ansats skapa förståelse för det nuvarande läget kombinerat med insikter och kunskaper som kommer att vara av praktiskt värde för besöksnäringens praktiker och samtidigt ge ett bidrag till den internationella forskningen inom området.Turismen fortsätter att växa i stora delar av världen och även så i Sverige och den utgör därmed en allt viktigare del av vår och många andra länders ekonomi. Besöksnäringen är sysselsättningsintensiv och att säkerställa att tillgång finns till adekvat arbetskraft, mänskliga resurser, är därför av yttersta vikt.  För att skap en hållbar turistnäring har länder som Sverige medvetet engagerat sig i FN: s agenda för hållbar utveckling och en del av denna agenda fokuserar på att uppmärksamma att det finns gynnsamma arbetsvillkor. Detta föreslagna projekt tar sin utgångspunkt i hållbar turism som ram för att undersöka turismens sysselsättning. Hållbar turism definieras som turism som tar hänsyn till den sociala, kulturella och fysiska miljön för att säkerställa långsiktig livskraft. Utifrån detta perspektiv undersöks trender och tendenser. Aktuella utmaningar inom sysselsättningssektorn inkluderar användandet av migrerande arbetskraft, jämställdhet, säsongsmässighet, låga inträdeshinder och negativa uppfattningar av branschen likväl som hur den snabbt förändrade demografin i Sverige och i hela Europa påverkar näringen. Flera av dessa frågor berör samhällsproblem som uppmärksammats i mycket liten omfattning. Genom en systematisk litteraturgenomgång kommer en stor mängd textdata, vilken omfattar både akademisk och annan litteratur om sysselsättningen i besöksnäringen att bearbetas. Genom att utnyttja forskare från turismvetenskap, kulturgeografi, arbetslivsvetenskap och företagsekonomi kommer olika aspekter kunna uppmärksammas och analysers. Med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa metoder kommer synteser att utvecklas och metodtriangulering kommer tillämpas för att säkerställa att forskningen är rigorös och resultaten är tillförlitlig. En extern expertgrupp kommer också att användas för att kunna diskutera resultat och för att kunna få fortsatt feedback under forskningsprocessen. Resultatet från forskningen ska spridas till industrin och forskarsamfundet. En pågående blogg kommer att innehålla regelbundna uppdateringar och vara ett forum för feedback för intresserade intressenter. En seminarieserie kommer att ges och serier av webinars kommer att säkerställa att resultaten kan nå lokal och nationell industri. Två refererade tidskriftsartiklar, en genom Open Access, kommer att lämnas in och forskningen kommer att presenteras vid en akademisk konferens och vid en föreslagen session under Almedalsveckan 2018. Slutligen kommer en branschrapport att publiceras och göras tillgänglig för intressenter som Visit Sweden, Svenska Tursitföreningen, Visita och SCB samt andra intresserade företag och privatpersoner.