Detaljerad information för diarienr  2018-00044  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-06-18
Namn:
Thörn, Catharina
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: catharina.thorn@kultvet.gu.se
Univ./Institution: Göteborgs universitet - Kulturvetenskaper, inst för
Projekttitel (sv): För vem byggs staden? En studie av målkonflikter, flyttmönster och levnadsvillkor i den förtätade staden
Projekttitel (eng): For whom is the city built? A study of goal conflicts, migration patterns and living conditions in the densified city
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Sociologi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Då många städer idag styrs utifrån en logik om ekonomiskt tillväxt och mål om att stärka stadens konkurrenskraft hamnar ofta sociala frågor i bakgrunden när nya bostäder ska byggas. Men den senaste tidens bostadsbrist och ökande segregation i svenska storstäder har lett till att frågor om jämlikhet och social hållbarhet har kommit upp på den politiska dagordningen. I takt med att den sociala dimensionen får en högre prioritering i kommunala budgetar har avsaknaden av bostadspolitiska redskap för att styra staden mot en ökad jämlikhet blivit uppenbar. Det finns också, som tidigare forskning pekat på, en spänning mellan tillväxtorienterade mål och omfördelningsmål i stadsutvecklingspolitiken.Studien tar avstamp i den kritiska urbanforskningens ansats av att med fokus på makt analysera målkonflikter i stadens styrning. Detta gör vi genom att särskilt titta på paradoxer och motsättningar i samtida stads- och bostadspolitik där social hållbarhet står högt på dagordningen. Vi undersöker vilka frågor och mål som prioriteras respektive osynliggörs och vad detta får för konsekvenser för invånare i stadsdelar som byggs ut och förtätas utifrån ett klass-, köns- och etnicitetsperspektiv.Vi har valt Göteborg som utgångspunkt för vår studie eftersom det här pågår en exceptionellt kraftfull satsning på bostadsbyggande, främst i områden mellan innerstad och ytterområden. Tydliga mål har satts upp för både stärkt konkurrenskraft och ökad inkludering. Studiens syfte är att genom en empiriskt grundlig analys av omvandlingen av två strategiskt utvalda stadsdelar - Gamlestaden och Frölunda Torg - fördjupa förståelsen av hur målkonflikter hanteras lokalt och vad prioriteringarna får för konsekvenser. Den centrala frågeställningen är hur den övergripande policynivån för staden griper in och omformar detta slags områden - fysiskt och socialt - samt hur denna omvandling påverkar å ena sidan livsvillkoren för låginkomsttagare där, och å andra sidan segregationen i staden som helhet.Studien är utformad utifrån tre integrerade delstudier: delstudie ett fokuserar målkonflikter i styrningen av stadsutvecklingen och bostadsbyggandet. Vi analyserar hur de drivande aktörerna i Gamlestaden och Frölunda  Torg översätter stadens visioner till praktik. Vi tittar här på hur förnyelsen beskrivs, vilka åtgärder som innefattas och huruvida intressekonflikter lyfts fram (såsom attraktiva stadsmiljöer versus hyreshöjningar), samt hur dessa i så fall hanteras. Delstudie två utgörs av en statistisk analys av flyttmönster i hela Göteborg över längre tid och en statistisk närstudie av invånares väg in, ut ur och inom de två stadsdelarna, där alla individer som någon gång under den studerade perioden bott där ingår. I delstudie tre undersöks vidare hur invånare med låga inkomster förhåller sig till, och i sin vardag hanterar, den pågående omvandlingen och dess konsekvenser i form av höjda hyror och förändrad närmiljö.Kommunikation av forskningsresultat sker på tre sätt. 1) Vi kommer under projektets gång arbeta med en referensgrupp bestående av kommunala tjänstepersoner med ansvar för sociala frågor i stadsutveckling. 2) Genom folkbildning. Vi har sedan tidigare ett samarbete med Hyresgästföreningens scen Arena:Första Lång där vi kommer att anordna offentliga samtal kring bostadspolitik. Vi kommer även att organisera workshops kring preliminära analyser på Kulturhuset i Frölunda och Biblioteket i Gamlestaden. 3) Efter projektet kommer vi att skriva en bok på svenska, riktad till myndigheter, organisationer och intresserad allmänhet. Vår ambition är även att tillsammans med vår referensgrupp peka på ett antal åtgärder för att skapa en tydligare styrning av målen om en jämlik stad.