Detaljerad information för diarienr  2018-00047  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-06-18
Namn:
Malmqvist, Ebba
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: ebba.malmqvist@med.lu.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Laboratoriemedicin, Lund
Projekttitel (sv): Andas frisk luft och höra fågelsång i en tät stad-hur kommer vi dit?
Projekttitel (eng): Densifying the cities without increased environmental health burden-is it attainable?
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Miljövetenskap, Fysisk geografi, Arbetsmedicin och miljömedicin
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Denna utlysning sätter människan och människans möjligheter till en god boendemiljö i centrum. Idag bor de flesta svenskar i städer och en förtätning av staden är och har varit nödvändig för att minska bostadsbristen. Att förtäta en stad har många fördelar, så som ökat antal bostäder, minskade transportsträckor och att slippa använda bördig jordbruksmark för nya bostäder. Samtidigt finns det en hälsorisk med detta som sällan syns i diskussionerna, trots att föroreningar i svenska städer leder till tusentals förtida dödsfall årligen. Genom förtätning bor fler människor i områden där halter av luftföroreningar och buller idag kan orsaka hälsoproblem och där hälsofrämjande gröna miljöer minskar. I vissa städer såsom Malmö finns också en miljöorättvisa i att bostadsområden där socialt redan utsatta familjer och enskilda bor har byggts vid motorvägar och värmeverk där markpriserna är lägre. För att kunna bygga en stad som är tät men som inte därmed leder till hälsopåverkan måste forskare och det omgivande samhället samarbeta redan på planeringsstadiet.I FN's nya hållbarhetsmål finns en klar vision "The New Urban Agenda" om att samhället tillsammans med forskare ska jobba för att städer planeras så att hälsokonsekvenserna minimeras. I detta projekt ämnar vi att hitta tvärvetenskapliga lösningar tillsammans med ett flertal kommuner och företag för en stadsplanering med människans hälsa i fokus. Projektets resultat får på så sätt en direkt positiv inverkan på allmänhetens tillgång till ren miljö, och en förbättrad hälsa och livskvalitet. Vi kommer att tillsammans med kommuner, konsultfirmor och byggindustrin identifiera relevanta förtätningsplaner och beräkna vad de olika planerna får för hälsokostnader jämfört med om planerna inte införs. Vi kommer dessutom att komma med utvärderade och förbättrade planeringsåtgärder och tekniska lösningar. Detta kräver ett tvärvetenskapligt förhållningsätt med experter inom många fält. Forskning på effekterna av luftföroreningar, buller och gröna miljöer har pågått i Skåne i minst ett decennium. Det är dags att kunskapen kommer ut på ett lättillgängligt och lättförståeligt sett i form av hälsokostnader och att kunskapen bidrar till en förtätad men frisk stad. En medvetenhet om att den fysiska miljön påverkar folkhälsan är en grundförutsättning för en hälsofrämjande planering, för att kunna välja mellan olika beslut behövs en dessutom en beräkning av vilken hälsokostnad de olika förslagen ger. Särskilt fokus kommer att ligga på att väga in hur redan känsliga grupper, såsom barn, gravida kvinnor och boende i socioekonomiskt utsatta områden, påverkas av förtätning. Vi kommer också att utföra hälsokostnadsberäkningar och direkta mätningar av luft och buller för att kunna utvärdera tekniska lösningar såsom att placera fler fönster mot innergårdar, ljudisolering, eller hastighetsbegränsningar. Beräkningarna kan sedan ligga till grund för evidensbaserade val för myndigheter och byggindustrin. Eftersom detta projekt till stor del är beroende av en fungerande kommunikation mellan forskarvärlden och det omliggande samhället (byggföretag, konsultfirmor och kommuner) så är kommunikation en viktig del av detta projekt. Vi jobbar därför tvärvetenskapligt där vi, förutom teknik och medicin, också har miljövetenskapliga kommunikationsexperter som redan har stor erfarenhet att jobba med de involverade samhällsaktörerna. Genom en rad workshops och intervjuer kommer vi säkerställa att vi jobbar med relevanta planer och att vi forskare presenterar kunskap på ett tillgängligt och användbart sett. Detta projekt kommer att beräkna hälsokostnader relaterade till den miljöpåverkan som olika planer på förtätning skulle kunna leda till i ett samarbete mellan forskare, kommuner, konsultfirmor och byggindustrin. De evidensbaserade planerna och lösningarna kommer att bidra till en förtätad stad som är både hälsosam och hållbar.