Detaljerad information för diarienr  2018-00057  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-06-18
Namn:
Eidenskog, Maria
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: maria.eidenskog@liu.se
Univ./Institution: Linköpings universitet - Institutionen för tema (TEMA)
Projekttitel (sv): När hemmet flyttar ut - ontologisk politik vid skapandet av social hållbarhet i framtidens stadsdel
Projekttitel (eng): When the home is moving out - ontological politics in the enactment of sustainability in the city district of the future
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Framtidens hållbara stadsdel!Med denna slogan marknadsför stadsdelen Vallastaden i Linköping. Området grundar sig på idén om ett bättre samhälle för alla. "Det handlar om att ställa frågor om hur vi vill att det framtida samhället ska se ut - hur vill vi leva och vilken typ av värld vi vill lämna efter oss" (Vallastaden, 2017). Stadsområdet bygger på tanken på ett hållbart, stabilt och samtidigt flexibelt samhälle. För att bygga en livlig och spännande plats att leva i har människors idéer och drömmar satts i fokus i planeringsarbetet. Visionen om social hållbarhet i Vallastaden i Linköping går tillbaka till hur städerna historiskt brukade utformas, planeras och byggas: små tomter, individuellt utformade byggnader och många mötesplatser som ska binda samman staden (Vallastaden, 2017). Mötesplatserna är ett sätt att införliva en vision om social hållbarhet i området. Denna studie undersöker hur den sociala hållbarhet som skapas i Vallastden ger för förutsättningar för de boende och hur den kommer till uttryck i den byggda miljön. Genom att vissa funktioner som tidigare var förlagda till hemmet fördelas ut på mer publika platser distribueras hemmet ut från den privata sfären till en publik, gemensam plats. Projektet studerar vilka förutsättningar detta skapar och vilka politiska beslut ligger inbyggt i denna tolkning av social hållbarhet.I ett första steg kommer officiella dokument att analyseras för att förstå vilka perspektiv som framfördes som viktiga för att skapa den sociala hållbarheten i Vallastaden. Som komplement kommer även intervjuer göras med representanter från relevanta aktörer i planeringsprocessen. Resultaten från denna delstudie kommer därefter presenteras och diskuteras på tre olika workshops tillsammans med representanter för olika intressentgrupper. De tre grupperna kommer bestå av: en referensgrupp (genom forskare samt representanter från näringsliv och kommun), professionella aktörer (arkitekter, planerare m.f.) samt invånare i Vallastaden.  Forskarna i projektet kommer också studera hur de olika mötesplatserna används i praktiken genom deltagande observationer. De boende i området kommer också involveras genom att de ombeds använda en app (PODD) som utvecklats för att följa vardagsaktiviteter (Vrotsou et al 2014).Projektet kommer att resultera i ny kunskap om hur planeringsprocesser i detta fall skapar förutsättningar för social hållbarhet och vad det innebär i praktiken i den byggda miljön och hemmet som plats. Projektet tar ett intersektionellt perspektiv och synliggör när exkluderande praktiker byggs in i staden och hur det distribuerade hemmet får konsekvenser för grupper som annars sällan tillåts påverka vår stadsplanering.Denna kunskap kan användas som underlag för framtida planeringsprocesser och inom projektet kommer modeller utvecklas för att involvera de boende i planeringsprocessen på ett mer inkluderande och medvetet sätt. Projektet kommer även utvecklas den akademiska diskussionen genom att integrera olika teoretiska perspektiv samt visa på hur social hållbarhet kopplas till intersektionalitet och den byggda miljön.