Detaljerad information för diarienr  2018-00063  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-06-18
Namn:
Salonen, Tapio
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: tapio.salonen@mah.se
Univ./Institution: Malmö Högskola - Socialt arbete
Projekttitel (sv): Allmännyttan och blandningspolitikens praktik
Projekttitel (eng): Public housing and social mix in practice
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Socialt arbete, Statsvetenskap, Kulturgeografi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Forskningsprojektet Allmännyttan och blandningspolitikens praktik har som syfte att undersöka hur det går till när allmännyttan - kommunala allmännyttiga bostadsbolag - i praktiken svarar mot det nationella bostadspolitiska målet att främja en socioekonomisk blandning av befolkning i städer och tätorter, den bostadspolitiska blandningspolitiken. Ett sådant mål har genomsyrat den svenska bostadspolitiken sedan de negativa följderna av miljonprogrammets planeringsideal och koncentration av inkomstfattiga grupper började utkristallisera sig på 1970-talet. Kommunerna har sedan dess satt upp mål och strategier för att styra blandningen av upplåtelseformer, vilket har sammankopplats med främjandet av social blandning och därigenom minskad segregation. Allmännyttan har blivit kommunernas främsta instrument för att genomföra en sådan blandning.Allmännyttan har emellertid förändrats över tid. Genom gradvis marknadsanpassning och ökade sociala klyftor i kommunerna har befolkningssammansättningen i kommunala bostadsföretag förändrats på ibland motsägelsefulla sätt. Forskningen visar att den socioekonomiska blandningen i allmännyttans bestånd minskar. I många kommuner blir allmännyttan allt mer sammankopplad med inkomstsvaga grupper. Samtidigt är de lokala variationerna är stora. Med utgångspunkt i denna variation är målet med detta forskningsprojekt att studera allmännyttans betydelse i blandningspolitikens praktik genom att analysera frågan om allmännyttan och blandningspolitiken utifrån tre sammanlänkade dimensioner: 1) vilka policies och logiker som ligger bakom kommunala bostadsbolags strategier för att uppnå social blandning 2) de faktiska praktiker som företagen tar sig för och 3) olika utfall av företagens praktiker när det gäller den allsidiga hushållssammansättningen.Studien är nära knuten till det omfattande forskningsprogrammet "Nyttan med allmännyttan i praktiken" som drivs av Malmö universitet (Tapio Salonen, huvudansvarig) med finansiering från Framtiden Förvaltning AB och MKB Fastighets AB under 2018-2023. Studien kan på så vis dra nytta av en ett större vetenskapligt och intressentnära sammanhang samt en utökad budget som gör det möjligt att anställa två doktorander som samfinansieras med hjälp av forskningsprogrammet.Tillsammans med seniora forskare kommer de två doktoranderna att analysera statistik kring befolkningssammansättning, genomföra enkätundersökningar, intervjuer och analysera flyttkedjor för att på ett systematiskt visa belysa frågan om social blandning i kommunala bostadsföretag. Genomförandet sker i tre delstudier, kopplade till de tre dimensionerna ovan. Den första delstudien rör policynivån och täcker in sammanhang och bevekelsegrunder som ligger till grund för policies, strategier och beslut kring social blandning i allmännyttan. Delstudien syftar till att utforska hur och av vem blandningen styrs och bestäms. I en andra delstudie analyseras den lokala praktiken i allmännyttiga bostadsbolag över tid genom att ett antal strategiska fallstudier följs för att spegla variationen i de sätt som företagen arbetar för att praktisera blandningspolitiken. En tredje delstudie fokuserar på olika utfall av policies och praktiker. Genom främst kvantitativa registerstudier belyses blandningspolitikens- och praktikens faktiska resultat på varierande skalnivåer: staden i sin helhet, stadsdelar/bostadsområden samt projektnivå.Den parallella processen mellan studien och det befintliga forskningsprogrammet Nyttan med allmännyttan i praktiken möjliggör förutom ett brett nätverk av forskare en stark förankring i den lokala praktiken genom intressenters direkta medverkan. En referensgrupp knyts till projektet, bestående av representanter från bland annat SABO, SKL, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna samt organisationer som exempelvis Alla ska kunna bo kvar. Regelbundna dialogseminarier hålls med referensgruppen vilket skapar förutsättningar för att i hög grad interagera med de grupper som forskningen är relevant för och inkludera såväl politik, fastighetsägare som hyresgäster i forskningsprocessen.Populärvetenskapliga resultat förmedlas i rapportform och föreläsningar under projektets gång. De sammanlagda resultaten kommer också att publiceras i en förlagsutgiven populärvetenskaplig bok samt minst åtta vetenskapliga artiklar. Förhoppningen är att projektet kan leda till en utvecklad diskussion och lärandeprocess mellan aktörer kopplade till centrala frågor om samtida och framtida social bostadspolitik.