Detaljerad information för diarienr  2018-00067  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-06-18
Namn:
Righard, Erica
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: erica.righard@mah.se
Univ./Institution: Malmö Högskola - Globala politiska studier
Projekttitel (sv): SEGMIX - Politisk styrning och levda erfarenheter av etnisk olikhet i SEGregerade och MIXade bostadsområden
Projekttitel (eng): SEGMIX - Governance and lived experiences of urban diversity in SEGregated and MIXed neighbourhoods
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Hållbar stadsutveckling bygger på en vision om där staden olika länkas samman till en helhet. Etnisk olikhet skrivs ofta fram som ett hot mot denna vision om 'hela staden'. Regeringen har genomfört omfattande program för att åtgärda och minska den etniska boendesegregationen. Men nationella och lokala program mot bostadssegregationen kan förstå etnisk olikhet på skilda sätt, och även se skilda politiska lösningar. Dessa skiftar därför över tid och rum. Dessutom kan det vara så att den problemförståelse som finns hos politiker och myndigheter inte alls har någon motsvarighet hos de människor som berörs av politiken. Denna insikt ligger till grund för ett förnyat intresset för 'everyday multiculturalism' inom kvalitativa studier. Denna studie skriver in sig i denna inriktning, som är sammanlänkad med kritiska perspektiv på genus och ser till bostadssegregationen som en könad process. Denna studie är komparativ i sin ansats. Fokus ligger på hur olikhet i staden hanteras i politiken och av myndigheter på nationell och lokal, och i människors vardagsliv i blandade och segregerade bostadsområden i Malmö och Köpenhamn. Dessa städer är intressanta att jämföra då de ingår i liknande välfärds- men skilda migrationsregimer. Analytiskt ser studien till (i) innebörden av kulturell olikhet som levd erfarenhet i bostadsområden av skilda karaktär, (ii) kulturell olikhet som en levd erfarenhet i relation till den mening kulturell olikhet ges i politik och insatser på nationell och lokal nivå, samt (iii) hur detta kan förstås när sätter Malmö och Köpenhamn i relation till varandra. Studien bygger delvis vidare på en redan genomförd studie i Köpenhamnsområdet, och kommer således ha huvudfokus på Malmö och Sverige. Dess genomförande är uppdelat i sex Work Packages (WP), med ett WP för policy analys (WP2), och ett för etnografiska fältstudier och analys av kulturell olikhet som levd erfarenhet i tre bostadsområden i Malmö och Köpenhamn vardera (WP3). WP 4 och 5 är jämförande, det första med fokus på hur kulturell olikhet som levd erfarenhet kan förstås i relation to hur det hanteras i politiken mot etnisk boendesegregation, och det andra med fokus på likheter och skillnader mellan Malmö och Köpenhamn. Genom denna jämförande ansats söker detta projekt att ringa in 'best practices' som kan bidra till hållbar stadsutveckling i Sverige och andra länder. Resultaten kommer att spridas genom akademiska publikationer, Urban Labs och populärvetenskapliga sammanfattningar med rekommenderationer  (policy briefs).