Detaljerad information för diarienr  2018-00074  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-06-18
Namn:
Jönsson, Erik
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: erik.jonsson@keg.lu.se
Univ./Institution: Uppsala universitet - Kulturgeografiska inst
Projekttitel (sv): Norra Sorgenfri planerat, bebott och problematiserat: social hållbarhets roll i stadsutvecklingen
Projekttitel (eng): Norra Sorgenfri planned, populated and problematised: the role of social sustainability in urban renewal
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Kulturgeografi, Genusstudier, Historia
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Detta projekt analyserar omvandlingen av Norra Sorgenfri, ett område nära centrala Malmö med både en rik historia som stadens äldsta industriområde och en mängd olika användare i en delvis postindustriella fas (hemlösa romer, konstnärer, småföretag, skateboardåkare, osv.). Planen är att här att på 45 hektar skapa ett bostadsområde för 5000 invånare där attraktiva och säkra offentliga rum både höjer livskvalitén för de boende i området och bidrar till att främja mobiliteten mellan Malmös fattiga förorter och innerstaden. Därmed sammanförs två av Malmös planeringspolitiska strategier: stråkplanering som sammanför delar av staden och områdesprogram inriktade på specifika stadsdelar.I analysen av detta försök att skapa ett område som för samman en segregerad stad betonar vi hur social hållbarhet formuleras inom och formas av planeringen. Vi betraktar med andra ord social hållbarhet som ett koncept vars mening idag påverkas av hur det används i planeringsprojekt, snarare än som ett koncept med ett bestämt innehåll. Genom att fokusera på hur planeringen hanterar områdets historia som både en resurs och källa till problem, på hur framtidsvisioner uttrycks i planer och på upplevelserna hos dem som nu flyttar till Norra Sorgenfri utforskar vi social hållbarhets möjliga planeringspolitiska roller och effekter. Projektet är upplagt som en fallstudie där vi genom att kombinera intervjuer, arkivmaterial, nutida planerings- och strategidokument samt observationer utforskar tre delvis överlappande teman som tillsammans belyser Norra Sorgenfris utveckling. Dessa är:Norra Sorgenfris industriella och postindustriella historiaHur Norra Sorgenfri idag befolkasNorra Sorgenfris tänkta framtidI projektet involveras forskare från fyra olika discipliner (historia, kulturgeografi, landskapsarkitektur och urbana studier) från tre olika universitet (Lunds universitet, Malmö universitet och Sveriges lantbruksuniversitet). Tillsammans skapar dessa en transdisciplinär forskningsmiljö där de involverade i projektet kan använda sina styrkor genom djupdykningar i projektets tre teman. För projektet har även inrättats en rådgivande grupp beståendes av fyra internationellt ledande forskare inriktade på planering, sociala rörelser och rumslig rättvisa. För att förankra forskningen i diskussioner om stadsutveckling och politik inkluderas fyra samarbetspartners.MKB är Malmö allmännyttiga bostadsbolag och därmed en nyckelaktör i Norra Sorgenfris utveckling. Redan idag har bolaget färdigställt sina första bostäder i området och att ha med MKB som samtalspartner i projektet är därför av största vikt för att på ett bra sätt kunna komma i kontakt med de som nu flyttar till Norra Sorgenfri.Institutet för hållbar stadsutveckling är ett samarbete mellan Malmö stad och Malmö universitet som fokuserar på hållbar utveckling i bred bemärkelse, med ekonomi och miljö jämte sociala dimensioner och kultur. Samarbeten och samtal med detta institut ger oss en möjlighet att från allra första början förankra projektet i debatter bland Malmö akademiker och planerareBanditsagor är ett hyllat teaterkollektiv som gett sig in i debatter kring Malmös utveckling, t.ex. genom interaktiva stadsvandringar. Under våren 2018 har de premiär för en uppsättning om östra Malmös nattliga ekonomi som utspelar sig i baksätet av en bil som kör genom Malmö.Läxhjälp Sorgenfri är en gräsrotsgrupp i Sorgenfri som genom dels just läxhjälp, men också genom t.ex. feministiskt självförsvar i kölvattnet av de uppmärksammade våldtäkter som skett i närheten av Sorgenfri under vintern 2018, bedriver social aktivism.Med projektet vill vi bidra till att föra samman diskussionen om social hållbarhet med diskussioner om jämlikhet och rättvisa i staden och därmed bidra till en förståelse av social hållbarhet där fokus på klass, etnicitet och genus får en framskjuten ställning. Projektets samhällsnytta ligger då å ena sidan i hur den kunskap om social hållbarhet som generas kan användas av de planerare som stakar ut Norra Sorgenfris framtid och de grupper som omvandlingsprojektet berör. Men å andra sidan är projektet samtidigt samhällsnyttigt i hur den grupp av akademiker, planerare, beslutsfattare, boende och civilsamhällesföreträdare som vi för samman kan sporra den sorts pågående - kritiska - diskussion som vi tror krävs för att social hållbarhet ska fungera som ett progressivt planeringspolitiskt mål.