Detaljerad information för diarienr  2018-00082  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-06-18
Namn:
Wikström, Eva
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: eva.wikstrom@umu.se
Univ./Institution: Umeå universitet - SAM Inst. för socialt arbete
Projekttitel (sv): En plats för alla? Hållbara bostadssituationer och social integration för nyanlända flyktingar
Projekttitel (eng): A place for everyone? Sustainable housing and social integration among newly arrived refugees
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Socialt arbete, Kulturgeografi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: I kölvattnet av flyktingkrisen 2015 förvärrades bostadsbristen för nyanlända flyktingar. Sveriges kommuner har sedan dess, med varierande framgång, försökt finna alternativa lösningar på bostadsförsörjning, många av dessa lösningar har visat sig vara tillfälliga och undermåliga, forskning visar att boendet påverkar människors sociala relationer, särskilt för kvinnor och barn. Situationen har förvärrats till följd av en allt mer marknadsorienterad kommunal planering (som under en tid försakat byggandet av billiga bostäder), införandet av temporära uppehållstillstånd, och restriktioner för flyktingar vid val av bostadsort. På olika håll i Sverige har det dykt upp variationer på bostadslösningar, inte sällan med inblanding av olika aktörer t.ex. ideella krafter som lånat ut ett rum, föreningar som skapat förmedlingar av bostäder, privata hyresvärdar som upplåtit delar sitt bestånd, företag som omvandlar gamla vårdinrättningar och skolor till bostäder, kommuner som byggt temporära flyttbara bostäder som t.ex. modulhus eller Attefallshus. Syftet med detta projekt är att undersöka nyanlända flyktingars olika boendesituationer och hur dessa påverkar möjligheten till 'social integration', det vill säga möjligheter att skapa sig ett hem och lokal förankring med sociala relationer.Vi argumenterar för att 'social integration' är centralt för att bryta 'utanförskap' eller 'desintegration' och att det är en förutsättning för ett hållbart samhällsbyggande. Regeringens politiska program för att främja integration lägger istället stort fokus på ekonomisk integration; att få nyanlända snabbt in på arbetsmarknaden. Men forskning visar att behovet av bostad och sociala relationer och nätverk är en förutsättning för arbete och välbefinnande, med andra ord, fler dimensioner av integration är nödvändiga för att samhället ska hålla ihop och för att individer ska kunna bli integrerade. En alltför ensidig inriktning på arbete och försörjning i nyanländas etablering kan medföra att individens behov av en trygg bostad och sociala relationer och gemenskaper på platsen betraktas som något perifert, och inte en del av ett hållbart samhällsbyggande.Projektet utgörs av två fallstudier vars syften är att undersöka relationen mellan bostadssituation och social integration bland flyktingar utanför storstadsområdena, och därmed vidga och nyansera diskussionen om den svenska integrations- och bostadspolitiken. Med utgångspunkt i Östersunds kommun och Umeå kommun, två tätortskommuner omgärdade av glesbygd men med olika ambitioner i flykting- och integrationsfrågor, vill vi undersöka vilka typer av sociala relationer och sociala nätverk som är möjliga vid olika boendelösningar, samt vad dessa innebär i termer av nyanländas lokala förankring och möjlighet till integration.De två fallstudierna består av datainsamling från tre delstudier. Den första studien besvarar forskningsfrågan: Hur ser bostadslösningar ut för nyanlända flyktingar med tidsbegränsade respektive permanenta uppehållstillstånd ut i Östersund och Umeå?  Studien bygger på litteraturstudier, insamalande av kvantitativ data, och informantintervjuer med företrädare för hållbarhet och integration i respektive kommun.Den andra delstudien svarar på forskningsfrågan: På vilket sätt är kommun, marknad och civilsamhälle aktörer för att skapa socialt hållbara bostadslösningar för nyanlända? Förutom intervjuer med representanter från kommun, näringsliv och civilsamhälle med erfarenheter av olika bostadslösningar analyseras text från ex. hemsidor för att förstå hur flyktingars behov av boende och sociala relationer representeras.Den tredje delstudien svarar på forskningsfrågorna: Vilken betydelse har flyktingars bostadssituation för sociala relationer? och Hur ser nyanländas nätverk ut i relation till platsen de bor på och den bostad de bor i?  Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer med nyanlända flyktingar med olika uppehållstillstånd och erfarenheter av bostadssituationer. Här kartlägger vi intervjupersoners nätverk för att få en fördjupad förståelse av kopplingen mellan sociala strukturer på en plats och olika typer av sociala relationer och social integration.