Detaljerad information för diarienr  2018-00175  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-10-04
Namn:
Raymond, Christopher
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: christopher.raymond@slu.se
Univ./Institution: Sveriges lantbruksuniversitet - Landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Projekttitel (sv): Nytt liv i mellan-rummen - en hållbar samverkansmodell för planering av grönstrukturen för social inkludering, biodiversitet och bättre folkhälsa VIVA-PLAN
Projekttitel (eng): A sustainable spatial planning framework for engaging diverse actors and citizens in revitalising in-between spaces for social inclusion, biodiversity, and well-being (VIVA-PLAN)
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Fysisk geografi, Kulturgeografi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Mellan-rummen i städerna är en viktig resurs att använda för att möta en lång rad av de sociala och andra utmaningar som samhället står inför. De utsatta grupperna barn, äldre och nyanlända har svårt att göra sig plats och få sin röst hörd inom andra delar av samhällsstrukturen men i mellan-rummen kan de få plats och få synas. I detta projekt ska vi i samverkan med grupperna själva och med andra samhällsaktörer, och med motsvarande i Danmark, utveckla planeringsinstrument som tar tillvara de svaga gruppernas intressen. Dessa instrument ska bidra till ökad inkludering av användarna i såväl planering som förvaltning av mellan-rummen, till utvecklad och ökad biodiversitet och till förbättrad hälsa och välbefinnande hos utsatta grupper i bostadsområdena. Från ett brukar/boendeperspektiv är det inte intressant med administrativa och förvaltningsmässiga gränser mellan det som är bostadsföretagens mark och ansvar och det som är kommunernas parker. En fungerande planerings- och förvaltningsmodell måste således överskrida alla sådana gränser till fromma för medborgarnas uppfattning om vad som är närmiljön. Forskare inom projektet har medverkat i att utveckla en ansats till en sådan modell för förvaltning kallad mosaik-förvaltning.I projektet kommer vi att arbeta med två stigmatiserade och utsatta områden i Sverige: Lindängen i Malmö och Mariekälla-Saltskog i Södertälje; och med ett motsvarande utsatt område i Köpenhamn: Urban Planen. Här kommer vi att arbeta med brukarinvolverande app-baserade verktyg för insamling av geografiska data (GIS) där de boende själva får registrera sina upplevelser och uppfattningar om mellan-rummen både inom bostadsområdena och i de omgivande parkerna. Det kommer att ske både som positiva uppfattningar och uppfattningar om risker och otrygghet. Denna GIS-baserade kartläggning kommer att ge nya insikter om olika svaga gruppers användning av mellan-rummen idag, deras uppfattningar om positiva värden och om vad som skapar otrygghet. Resultaten från de studerade områdena kommer att jämföras med motsvarande områden och andra pågående projekt hos våra samarbetspartners i Utrecht i Holland och i Winnipeg i Kanada. Projektet har en ovanlig utformning då vi utgår helt från användarnas upplevelser och användning av mellan-rummen, fångad genom registreringar i appen. Dessa uppfattningar och upplevelser ställs sedan mot expertuppfattningar hos de medverkande forskarna för att forma ny forskningsmässigt säkerställd kunskap om mellan-rummen.Ett problem för planerarna är att det inte finns någon typologi för att strukturera och beskriva mellan-rummen så att de kan hanteras på ett bra sätt i samhällsplaneringen. En sådan typologi ska tas fram inom projektet bland annat baserad på de boendes positiva och negativa upplevelser av sina mellan-rum. En funktions-, upplevelse- och kvalitetsbaserad typologi kommer att bli ett starkt redskap för analys och förståelse av mellan-rummen såväl i diskussioner om förtätning som för utveckling, förnyelse och förbättring av de användbara och attraktiva mellan-rummen för deras användare.Ett annat problem är att förvaltningen av mellan-rummen inte är utvecklad för att ta särskild hänsyn till och ta tillvara möjligheterna hos de utsatta grupperna. I andra arbeten har utvecklats ett koncept med mosaik-förvaltning som tar in olika förvaltares och olika användargruppers intressen. Detta koncept ska tillämpas praktiskt i de tre områdena och konceptet ska utvecklas till en mera generell modell för förvaltning som tar större hänsyn till och utgår från svaga grupper.Projektets slutresultat ska bli modeller för involvering av svaga grupper i såväl samhällsplaneringen, den lokala planeringen och fysiska utvecklingen som förvaltningen av mellan-rummen. Dessa modeller ska vi sedan anpassa till såväl regionala som nationell nivå, i den mån de kan ha betydelse på de nivåerna.Forskare från olika universitet kommer att samarbeta i projektet: Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp (projektledare), Södertörns högskola, Köpenhamns universitet, Lantbruksuniversitetet i Wageningen (Holland), University of Manitoba (Kanada) samt University of Winnipeg (Kanada).