Detaljerad information för diarienr  2018-00211  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-10-04
Namn:
Knaggård, Åsa
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: asa.knaggard@svet.lu.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Statsvetenskapliga institutionen
Projekttitel (sv): Hållbar ansvarsfördelning vid åtgärder för klimatanpassning
Projekttitel (eng): Sustainable Distribution of Responsibility for Climate Change Adaptation
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Övrig annan teknik, Statsvetenskap, Filosofi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Hur vi i samhällsplaneringen ska fördela ansvaret för klimatanpassning blir en allt viktigare fråga ju mer klimatet fortsätter att förändras. Frågor om vem som ska ta ansvar har under de senaste åren väckt diskussion i Sverige och lett till konflikter lokalt. Vi kan redan se hur stigande havsnivåer i södra Sverige ställer till problem för samhället. I andra delar av landet kan bebyggelse och viktiga samhällsfunktioner hotas av ras och skred. Konflikter om vem som ska klimatanpassa samhället handlar om i vilken utsträckning det offentliga ska ta ansvar och vilket ansvar som kan läggas på individer och företag. Vidare handlar det om vad vi vill skydda i samhället och till vilket pris. Det handlar därmed om politiska och etiska ställningstaganden gällande ett hållbart samhällsbyggande.Hittills har klimatanpassning i Sverige, liksom i en stor del av forskningen på området, främst setts som en planeringsfråga som ska baseras på vetenskaplig kunskap om klimatförändringarnas effekter, medan kunskapen om bakomliggande värderingar och normativa principer inte har uppmärksammats tillräckligt. Vi menar att ett sådant förhållningssätt kommer att leda till ytterligare konflikter i samhället och att legitimiteten för de klimatanpassningsåtgärder som genomförs kommer att bli låg. Vem som får bestämma vad som är skyddsvärt, verkställa anpassningsåtgärder och betala för dem, liksom vem som beslutar vad vi inte skyddar, är frågor som måste diskuteras på ett transparent sätt för att beslut och åtgärder ska bli hållbara.Projektets övergripande syfte är att bidra till myndigheters, framförallt kommuners och länsstyrelsers, förmåga att fatta välgrundade beslut om klimatanpassning baserade på kunskap om både klimateffekter och vad kommuninvånare och tjänstemän uppfattar som en hållbar fördelning av ansvar. För att uppnå detta kommer vi att utveckla:En bättre förståelse av vad gängse teorier för rättvis ansvarsfördelning innebär i praktiken för valet av klimatanpassningsåtgärder på lokal och regional nivå.Kunskap om vad invånare och tjänstemän ser som en hållbar fördelning av ansvaret för klimatanpassningsåtgärder.En bättre förståelse av konflikter kring fördelning av ansvaret och systematisk kunskap om möjligheter att hantera dem.Kopplat till det första målet kommer vi, baserat på forskningen på området, att kartlägga de viktigaste anpassningsåtgärderna i en svensk kontext. Dessa kommer vi att analysera i termer av vem som har, och kan ha, ansvar för dem. Därefter kommer vi baserat på teorier om rättvis ansvarsfördelning, att göra en systematisk genomgång av vilken eller vilka alternativ som står till buds för att rättfärdiga ansvarsfördelningen. Detta kommer att ge en omfattande kunskap om hur olika åtgärder förhåller sig till normativa principer och möjliggöra en jämförelse dem emellan.För det andra målet kommer vi att undersöka vad aktörer i det svenska samhället har för inställning till olika ansvarsfördelningar vad gäller klimatanpassning. Vi kommer att använda scenarier baserade dels på förväntade klimateffekter i sex kommuner (Göteborg, Uddevalla, Skövde, Malmö, Vellinge och Ängelholm) och två länsstyrelsers områden (Västra Götaland och Skåne) och dels på olika teorier för socialt hållbar ansvarsfördelning. Vi kommer dels att lägga fokus på de anpassningsbeslut som redan fattats och dels att genom intervjuer undersöka vad tjänstemännen anser vara en hållbar fördelning av ansvar. Vi kommer vidare att studera vad kommuninvånarna har för åsikter om ansvarsfördelningen. Här kommer vi att använda fokusgrupper och enkäter. På det sättet kan vi få en detaljerad och djup förståelse, liksom kunskap om i vilken utsträckning som denna är representativ för invånarna i de aktuella områdena. Genom en analys av dessa olika delar kan vi få en god förståelse av de olika uppfattningar om ansvarsfördelning och konflikter mellan olika normativa positioner som kan finnas i samhället.Det tredje målet kommer vi att uppnå genom att koppla samman resultaten från den första och den andra delen - teorier kring rättvis fördelning av ansvar respektive hur uppfattningar om ansvarsfördelning skiljer sig mellan olika grupper av invånare och mellan invånare och myndigheter. Det kommer resultera i en systematisk genomgång av hur myndigheter kan hantera konflikterna för att deras klimatanpassningsbeslut ska vara både ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara.