Detaljerad information för diarienr  2018-00222  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-10-04
Namn:
Asplund, Therese
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: therese.asplund@liu.se
Univ./Institution: Linköpings universitet - Institutionen för tema (TEMA)
Projekttitel (sv): "Världen behöver en ny berättelse" - narrativets roll I förskolors arbete med samhällsomställning
Projekttitel (eng): The world needs a new narrative - the role of narratives for preschool´s implementation of sustainability transformations
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Pedagogiskt arbete, Kommunikationsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Projektet "Världen behöver en ny berättelse" tar sin utgångspunkt i pågående diskussioner om narrativets, berättandets, och språkets roll för en omställning av samhället för att nå FN:s mål för hållbar utveckling. Dessa mål innebär bland annat att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Medan det pågår forskning kring att politiskt styra och leda en hållbarhetsomställning är frågor som rör utbildning, information och beteenden fortsatt outforskade. Samtidigt poängteras att utmaningen i genomförandet av målen är att skapa förståelse för att det i grund och botten handlar om en omfattande transformation av samhället. "Agendan är därför inte en lista med mål och delmål som ska bockas av, utan är snarare fråga om ett förhållningssätt" står det i det svenska förslaget till handlingsplan. Arbetet mot en hållbar utveckling kommer att kräva stora omställningar både i sätt att tänka och agera. Parallellt med ökat fokus på samhällsomställning läggs i Sverige särskilt stor vikt vid barn och ungas perspektiv i genomförandet av globala och nationella hållbarhetsmål.Detta projekt är ett samverkansprojekt mellan forskare på Linköpings Universitet samt förskolor i Norrköpings kommun. Genom samarbete och dialog med nio förskolor, cirka 120 förskollärare och 600 barn vill vi skapa en stabil grund för förskolorna att arbeta med globala och nationella hållbarhetsmål. Syftet är att gemensamt utforska historier och perspektiv på hållbarhetsfrågor samt att få en ökad förståelse för möjligheter och begränsningar med berättande som ett sätt att kommunicera en omställning av samhället med barn.Projektet består av tre arbetspaket?där vi studerar det förskolepedagogiska initiativet "Världen?behöver en ny berättelse" - från?idé, genom?meningsskapande om hållbarhetsfrågor, till utformandet av lärandeaktiviteter. I Arbetspaket 1: "En ny berättelse" - från idé till pedagogiskt tema analyserar vi dokument och gör intervjuer för att studera? vad som, från?olika aktörers perspektiv,?ses motivera en ny berättelse samt vad den nya berättelsen kan innebära. I Arbetspaket 2: "En ny berättelse" - narrativ och meningsskapande?genomför vi en rad workshops med förskolepedagoger där vi diskuterar och resonerar kring globala och nationella hållbarhetsmål. I detta arbetspaket studerar vi hur?pedagoger gemensamt skapar, formar och cirkulerar olika?hålbarhetsberättelser.?I Arbetspaket 3: "En ny berättelse" - från pedagogiskt tema till lärandeaktiviteter" utformar vi lärandeaktiviteter för barn mellan 1-5 år samt tar fram undervisningsmaterial. I detta arbetspaket undersöks möjligheter och utmaningar med 'den gemensamma berättelsen' som pedagogiskt verktyg.Projektet kombinerar miljö- och hållbarhetsforskning, kommunikationsteori och miljöpedagogik med gedigen samverkan med förskolor. Därmed kommer projektet både bidra till ökad kunskap kring utbildningssystemets genomförande av mål för samhällsomställning samt även till ökad förståelse för narrativets, berättandets, och språkets roll för en omställning av samhället för att nå FN:s mål för hållbar utveckling.