Detaljerad information för diarienr  2018-00239  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-10-04
Namn:
Nilsson, David
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: danilsso@kth.se
Univ./Institution: Kungliga Tekniska högskolan - Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
Projekttitel (sv): Att säkra hållbar och rättvis tillgång till vatten och energi under aktörsdriven disruptiv systemförändring
Projekttitel (eng): Ensuring sustainability and equality of water and energy systems during actor-driven disruptive innovation
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Infrastrukturteknik, Energisystem, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: I det här forskningsprojektet undersöker vi den samlade effekten på stadsnivå av lokal återvinning av värme och vatten. För att nå de globala målen kring klimat, rent vatten, hållbar tillgång till energi och god livsmiljö i städer krävs en omställning av samhällets infrastruktur. Sverige har som mål att öka effektiviteten i energianvändningen med 50% till 2030 och vi skall nå nollutsläpp av växthusgaser till 2045. Vi vill också ha levande vattendrag och sjöar. Samtidigt behövs fler bostäder särskilt i storstadsregionerna. Husen som byggs behöver därför vara långt mer resurs- och energieffektiva än tidigare.Byggnader kan göras mer energieffektiva genom att återvinna värme. Mycket av energin går till uppvärmning av vatten till duschar, tvätt och disk (s.k. gråvatten). Under många år gick värmen med avloppsvattnet rakt till avloppsreningsverket och senare till sjöar och vattendrag. Under senare år har avloppsreningsverken börjat utvinna värmen och återfört den till fjärrvärmenätet. 92% av flerbostadshusen i Sverige är uppkopplade på fjärrvärmenätet. Fastighetsägarna köper idag alltså tillbaks en del av värmen de lämnat ifrån sig med avloppsvattnet.För att möta de ökade kraven på energieffektivitet, installerar nu allt fler fastighetsägare teknik som tar till vara värmen i avloppsvattnet inom själva byggnaden. Dels möter man energikraven, dels spar man på uppvärmningskostnaden. Med ny teknik för att rena och återanvända varmvattnet från duschar kan både energi och vatten sparas. För en del aktörer t ex fastighetsbolag och hotell, blir det en vinst. För fjärrvärmebolagen och vattenbolagen kan det betyda förlust. Dessutom ställer ett kallare avloppsvatten till problem för processerna i avloppsreningsverken. Omställningen mot energieffektiva byggnader ser alltså ut att generera vinnare och förlorare och frågan är om den totala effektiviteten och miljönyttan ökar. Om alla fastigheter installerar teknik för lokal återvinning av värme och vatten, finns det då en risk att städernas stora och kostsamma infrastruktur för vatten och energi på sikt inte längre behövs? Historiskt sett har stora aktörer - från gasverk till film- och skivbolag - fått problem när de utsatts för konkurrens från radikalt nya lösningar. Energimarknaderna förändras just nu över hela världen när förnybara energislag blir mycket billigare. Stora energibolag blir mindre lönsamma och prishöjningar och försämrad service kan komma att slå mot utsatta grupper i samhället.  Vatten- och värmesystem i städerna är centrala för samhällets funktion. Vi behöver säkerställa att funktionerna behålls under omställningen mot ett klimatsmart samhälle och att processen inte leder till ökad social ojämlikhet.Syftet med detta projekt är att bidra till en smidig omställning mot en hållbar infrastruktur för boende, värme och vatten och i städerna genom en helhetsanalys. Mer precist vill vi:Utvärdera befintlig teknik för återvinning av spillvattenvärme och gråvatten;Beskriva de olika aktörerna som värme- och vattenbolag, exploatörer, fastighetsförvaltare, teknikleverantörer och storkunder, deras strategier, och relationerna mellan aktörerna;Undersöka fyra olika framtidsscenarior för ökad återvinning av värme och gråvatten, och hur de påverkar olika samhällsaktörer och sociala grupper;Främja en diskussion mellan de olika aktörerna kring gemensamma strategier för omställning mot en klimatsmart infrastruktur.Projektet tar sin utgångspunkt i tre fallstudier där tekniken för fastighetsnära återvinning av avloppsvärme och gråvatten redan är igång och testas av branschaktörer. Dessa fallstudier är:KTH Live-in-Lab Einar Mattson testbädd, Stockholm. Här återvinns värme i spillvattnet från 300 lägenheter med hjälp av värmeväxlare.HSB Living Lab, Göteborg. I denna fallstudie utvärderar vi ett försök med rening och återvinning av varmvatten från duschar i 12 hushåll.Värmdö kommun. På Värmdö finns redan 15000 enskilda anläggningar för vatten och avlopp, de flesta utan återvinning. Vi undersöker vilka nya lösningar som är under framväxt och gör även en internationell utblick med fokus på återvinning av gråvatten.Projektet genomförs av ett tvärvetenskapligt forskarteam vid KTH i samverkan med tio branschaktörer inom vatten, energi och bostäder.