Detaljerad information för diarienr  2018-00251  
 
 
Ämnesområde:
Samhällsvetenskaplig miljöforskning
Beslutsdat:  2018-10-04
Namn:
Gillette, Maris
Titel: 
Kön:  Okänt
E-post: maris.gillette@gu.se
Univ./Institution: Göteborgs universitet - Globala studier, inst för
Projekttitel (sv): Att fiska efter lösningar: samhällsekonomi och hållbar kustutveckling i Sverige
Projekttitel (eng): Fishing for solutions: community economies and coastal sustainable development in Sweden
Värdhögskola: Göteborgs universitet
SCB-klassificering: Socialantropologi, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK): Bidragsform   2018 2019 2020      
  FHS17Rikt   2850661 2098308 1953359      
Beskrivning: I det här projektet undersöker vi hur ett initiativ för kustsamhällsekonomi ("Östersjöfiske 2020") kan vara inlägg till nationella planer för fiskeförvaltning och hållbar utveckling. Med forskningsbaserad kunskap och statligt stöd kan lokala initiativ uppnå viktiga sociala, ekonomiska och miljömässiga mål. Deltagande av lokalbefolkning och berörda aktörer, samverkan, lokal kunskap och politik är centrala faktorer i detta projekt. Med syfte att skapa hållbara lokala ekonomier går forskare samman med lokalbefolkning för strategisk planering, för kartläggning av hinder och möjligheter, för samarbete med myndigheter och beslutsfattare och kulturarvsresurser.Fisk och fiske är viktiga delar av den traditionella svenska kulturen, inte bara på grund av fiskens goda smak och näring utan också för deras roll för en viss "livsstil" och social identitet i kustområden. Under hundratals år tillhandahöll kustfiskare längs Sveriges båda kuster färsk fisk till familjens bord. För bara några decennier sedan blomstrade små och medelstora fiskesamhällen med många fiskebåtar förankrade i hamnarna, livliga lokala fiskmarknader där dagens fångster såldes, fiskare som lagade sina nät på kajen och närliggande fabriker där många lokala kvinnor arbetade. Detta kan inte längre hittas längs Sveriges kuster. Utarmning av marina ekosystem, minskande fiskpopulationer och minskande antal kustfiskare har drabbat nordeuropeiska kustsamhällen. Detta har bland annat lett till stor fiskimport för att möta konsumentefterfrågan i norra Europa, stora mängder fisk som kastas överbord (värdefull fisk som kastas bort av industrifiske) samt förlust av hållbara kustfiskesamhällen med fungerande ekonomier, djup lokal kunskap och traditionell materialkultur.Simrishamn, en gång känd som "sillastad", karakteriserar det traditionella svenska fiskesamhället, med en historia av sjuhundra år av fiske och ett nu nästan försvunnet kustfiske. En stor mängd faktorer störde det lokala fisket, såsom stora fiskebåtar, felaktigt genomdrivna förordningar, gifter dumpade i havet och även giriga fiskare. När fiskpopulationerna sjönk blev småskaligt fiske ohållbart. Hur kommer det sig att stora industrifiskerier fortfarande generar goda vinster medan småskaliga kustfiskare kämpar för att överleva? De få återstående kustfiskarna skyller på en toppstyrd centraliserad Europeisk union och en nationell fiskeripolitik som har påtvingat regler som främjar storskaligt industriellt fiske på öppet hav medan lokala behov ignoreras.Under 2010 etablerade Simrishamns kommun "Östersjöfiske 2020" på den sydsvenska kusten för att stärka kustfiskare och kustfiskesamhällen genom att uppmuntra lokalt utformade ekonomiska innovationer. Stödda av flera kustkommuner inkluderar initiativet en rad olika aktiviteter, inklusive forskning och entreprenörskap, med syfte att stödja det lokala kustfisket. "Östersjöfiske 2020" kopplar samman ansvariga på lokal och regional nivå, beslutsfattare, forskare, lokala fiskare och deras representanter för att omforma traditionellt fiske, återuppliva lokala ekonomier och främja den hållbara användningen av olika kustfiskepopulationer. Med andra ord syftar "Östersjöfiske 2020" till att utveckla lokala ekonomiska aktiviteter för att tillgodose behoven hos lokalbefolkningen och deras miljöer, snarare än att samhällen och miljöer formas för att tillgodose behoven av den nationella och/eller europeiska ekonomin.Detta projekt undersöker utmaningar och möjligheter så att "Östersjöfiske 2020" ska kunna erkännas av statliga aktörer och beslutsfattare, och kopplas till nationell hållbar utveckling och planering. Projektet undersöker hur forskare kan arbeta tillsammans med fiskare och lokalbefolkning för att producera vetenskaplig kunskap och stärka samhällsekonomiska initiativ såsom "Östersjöfiske 2020". Projektets frågeställningar är: hur kan samhällsekonomiska initiativ främja en mer hållbar användning av den marina miljön samtidigt som de främjar samhällens välbefinnande, stabila lokala ekonomier och spridning av kulturarv som en social och ekonomisk resurs.