Detaljerad information för diarienr  2018-00261  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-10-04
Namn:
Dalahmeh, Sahar
Titel: 
Kön:  Kvinna
E-post: sahar.dalahmeh@slu.se
Univ./Institution: Uppsala universitet - Inst för geovetenskaper
Projekttitel (sv): Deltagardriven planering av små och enskilda avlopp i Sverige
Projekttitel (eng): Participatory planning of innovations for onsite wastewater treatment in unsewered communities in Sweden - Preparing biochar-based systems for implementation
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Vattenteknik
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Enskilda och små avloppsreningssystem består oftast av en slamavskiljare kopplad till en markbädd/infiltrationsanläggning. I Sverige renas avloppsvattnet från 15% befolkningen i sådana avloppsanläggningar. Upp till hälften av alla små och enskilda avloppanlägningar fungerar dåligt p.g.a. ålder eller otillräcklig skötsel. Utsläppen bidrar därför i hög grad till tillförseln av fosfor och kväve till Östersjön och utsläppen av fosfor från småskaliga och enskilda reningssystem överstiger t.o.m. det samlade utsläppet från alla kommunala reningsverk i Sverige. Små avloppsreningssystem utgör också en hälsorisk genom spridning av vattenburna sjukdomsalstrande mikroorganismer till närliggande drickvattenbrunnar.                  Biokol är en produkt som produceras genom att pyrolisera (upphetta utan syre) organiskt material t.ex. trä och som kan produceras lokalt med enkel teknik såväl i Sverige som i låginkomstländer. Biokol kännetecknas av hög porositet och stor yta med många ytaktiva bindningsplatser. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har studerat användning av biokol vid småskaliga avloppsvattenanläggningar för att minska utsläpp av olika sorters avloppsföroreningar, t.ex. syreförbrukande ämnen, växtnäringämnen, patogener, läkemedelsrester och högfluororerade ämnen. Projektresultaten visar att biokolet är ett lovande material för småskalig avloppsrening. Dessutom är biokolproduktion en framtida teknik för förnybar energiproduktion.Utveckling av hållbara tekniker för små avloppsreningssystem, t.ex. biokolsbaserade system, kräver engagemang av olika aktörer tidigt under design- och utvecklingfasen. Identifiering av lämplig teknik, marknadsberedskap och förståelse för de sociala och institutionella krafterna som påverkar sektorn är nödvändiga för att utveckla nya innovationer inom sektorn.Syftet med detta projekt är att undersöka hur olika aktörers engagemang påverkar planeringen av biokolsbaserade system som ett alternativ för små avloppsreningssystem i Sverige. Dessutom syftar projektet till att utveckla, testa och utvärdera ett spel som ett verktyg for planering av hållbara små avloppssystem. Detta projekt består av tre arbetspaket. Under första arbetspaketet kommer vi att undersöka möjligheterna för biokolsystem att minska sjukdomsspridning, miljöpåverkan, och deras marknadspotential. Detta kommer studeras genom att använda kvantitiv mikrobiell riskanalys och livscykelanalys. I det andra arbetspaketet undersöker vi de samhällsinstitutioner som påverkar val av teknik för små och enskilda avloppssystem. Detta kommer att ske genom intervjuer, och gruppdiskussioner. Slutligen kommer ett spel att utvecklas som ett verktyg för att föra flera aktörer tillsammans i en planeringsprocess.  Spelet, som kommer att ha formen av ett brädspel, kommer att hjälpa aktörer att utforska nya tekniker för att små avlopp, både i fysisk infrastruktur och i förvaltningsorganisationer. Under de två sista etapperna i projektet kommer forskarna att arbeta nära med lokala aktörer i kommuner i Sverige för att förankra resultaten i praktiken.Resultaten från projektet kommer att publiceras som artiklar både i vetenskapliga och populära tidskrifter. Forskarna kommer att utnyttja sina etablerade nätverk av forskarkontakter och kontakter med myndigheter för att sprida kunskapen som produceras inom projektet. Kunskapen kommer också att inkluderas i kurser som handlar om små avloppsystem inom utbildningsprogram med inriktning mot vatten- och miljöteknik vid SLU.