Detaljerad information för diarienr  2018-00267  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-10-04
Namn:
Anderberg, Stefan
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: stefan.anderberg@liu.se
Univ./Institution: Linköpings universitet - Instituionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)
Projekttitel (sv): Hållbar förvaltning av stadens ledningsbundna infrastruktur
Projekttitel (eng): Sustainable management of the wire-based urban infrastructure
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Infrastrukturteknik, Övrig annan samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Ledningsbunden infrastruktur för distribution av bl.a. el, tele, vatten, avlopp och fjärrvärme, utgör stadens tekniska ryggrad och dess tjänster är en förutsättning för en hållbar utveckling av det moderna stadslivet. Att utveckla och upprätthålla dessa systems funktioner medför dock stora kostnader, resursförluster, miljöpåverkan och intrång i stadsmiljön. En av de viktigaste orsakerna till detta är att de olika kablarna och rören normalt förläggs direkt i marken under gator och torg. Förutom stort slitage på systemen innebär detta att allt underhåll och förnyelsearbete bygger på ett ständigt återkommande behov av dyra, miljöstörande schakt- och återställningsarbeten. Prislappen på sådana arbeten bidrar starkt till det faktum att ingen återvinning sker idag av de infrasystem som tjänat ut.På många platser i världen har den ledningsbundna infrastrukturen en inneboende "skuld" till följd av bristande underhåll och förnyelse under lång tid. En orsak till detta är att de mål och strategier som styr dagens förvaltning är kortsiktiga och beslut om underhåll och förnyelse ofta begränsas till att söka lösningar till de mest akuta problemen. Rådande marknadsvillkor och reglering bidrar också till detta. På kort sikt innebär detta minskade utgifter för nätägarna men långsiktigt har det byggts upp ett enormt framtida investeringsbehov. I Sverige är infrasystemen kraftigt föråldrade och ett ökande behov av förnyelse är att vänta. Att byta ut dessa infrasystem, utgör en stor utmaning för landets nätägare och kommer att leda till stora intrång i människors livsmiljö, omfattande miljöpåverkan och gigantiska samhällskostnader. Men samtidigt kan detta skapa en unik möjlighet att implementera nya, mer hållbara lösningar.Att utveckla en resurseffektiv och mer långsiktigt hållbar förvaltning av den ledningsbundna infrastrukturen kräver sannolikt en kombination av olika åtgärder och förändringar av dagens praktik. Förebyggande åtgärder i form av nya tekniker och sätt att bygga och förlägga dessa system, vilka kan öka deras hållbarhet och underlätta för underhåll och framtida förnyelse är centrala delar av ett sådant arbete. Bättre samordning av olika nätägares behov och verksamheter för att minska kostnader och miljöpåverkan från underhålls- och förnyelsearbeten samt förändringar som möjliggör återanvändning och återvinning av de kablar och rör som tas ur bruk är andra potentiellt viktiga strategier.I det här projektet avser vi att ta ett helhetsgrepp på stadens ledningsbundna infrasystem och hur förvaltningen av dessa system sammantaget kan utvecklas i riktning mot ökad resurseffektivitet och hållbarhet. Ett sådant systemperspektiv saknas till stor del i den forskningen inom området, vilken oftast bara behandlar en aspekt (t.ex. en ny teknik för förläggning/underhåll) eller ett system i taget. Motivet för detta angreppssätt är att en hållbarhetstransformation på infrastrukturområdet inte kommer att kunna ske genom enstaka insatser utan kommer att kräva koordinerade tekniska, organisatoriska, affärsmässiga och regulativa förändringar. Projektets målsättning är att utveckla systemlösningar och strategier för förändring som på sikt kan leda till en ekonomiskt och miljömässigt hållbar förvaltning av stadens ledningsbundna infrastruktur. Forskningen kommer att bygga på en kombination av litteratur- och intervjustudier, fokusgruppsarbeten och scenarioanalyser och fokusera på att utveckla och utvärdera både potential och genomförbarhet av nya systemlösningar. Arbetet kommer att utgå följande frågeställningar:- Vilka faktorer styr dagens förvaltning av infrastrukturen och hur påverkar dessa faktorer systemens livscykelprestanda och förändringsbarhet?- På vilket sätt kan olika tekniska, organisatoriska, affärsmässiga och regulativa åtgärder och förändringar förbättra infrastrukturens livscykelprestanda?- Vilka kombinationer av åtgärder har störst förbättringspotential och vad krävs för förändringar i praktik och policy för att dessa systemlösningar ska bli tillämpbara?På den nationella nivån kommer projektet att utvärdera vanligt förekommande situationer och hur den generella praktiken kan bli mer hållbar genom tekniska, organisatoriska och regulativa förändringar. Detta kompletteras med djupstudier i två svenska städer. Denna kombination möjliggör att projektet kan bidra till både generella riktlinjer för hur en mer resurseffektiv och hållbar förvaltning kan utvecklas och anpassade lösningar och strategier för partikulära lokala kontexter.