Detaljerad information för diarienr  2018-00279  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-10-04
Namn:
Sandin, Ylva
Titel: 
Kön:  Okänt
E-post: ylva.sandin@ri.se
Univ./Institution: RISE Research Institutes of Sweden AB - Byggteknik
Projekttitel (sv): Kunskaper och kunskapsbehov för byggbranschens omställning till en biobaserad samhällsekonomi: med fokus på biobaserade byggnadsstommar
Projekttitel (eng): KNOWLEDGE GAINED AND KNOWLEDGE NEEDED IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY´S CONVERSION INTO BIOECONOMY: FOCUSING ON BIO-BASED BUILDING SYSTEMS
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Arkitekturteknik, Byggproduktion, Husbyggnad
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Det här projektet handlar om biobaserade byggnadsstommar och deras roll i ett hållbart samhällsbyggande. Projektet samlar kunskaper och synliggör kunskapsbrister kring stommar av trä på tre olika områden: teknik, hållbarhet och cirkularitet.Projektet är viktigt för fastighetsutvecklare och byggare som ska välja stomsystem och för politiker och tjänstemän som arbetarmed hållbarhetsstrategier.En omställning till en biobaserad samhällsekonomi diskuteras allt mer som en del i att minska klimatpåverkan och pressen på naturresurserna. För samhällsbyggnadsbranschen kan en del i en sådan omställning innebära att byta ut icke-förnybara byggmaterial mot förnybara. En speciell del rör materialen i stomsystemen. Satsningar har skett under de senaste decennierna för att trä ska bli ett självklart alternativ till andra stommaterial i högre byggnader men förändringen tar tid och innebär att det behövs teknikutveckling, utveckling av metoder för hållbarhetsanalyser, nya affärsmodeller, ändrade beteenden med mera.Studiens övergripande vägledande frågeställningar är:Vad vet vi idag om den tekniska prestandan och hållbarheten hos biobaserade stomsystem?Hur kan biobaserade byggsystem förbättras med avseende på teknik och hållbarhet?Projektets forskare inom naturvetenskap och ingenjörsvetenskap samarbetar för att söka svaren på frågorna i redan publicerad litteratur. Det är avgränsat till flervåningsbyggnader. Biobaserade stomsystem för kommersiellt bruk är idag i praktiken trästommar och begreppen används här synonymt. Ifall studien finner uppgifter om andra förnybara stomsystem än trä kommer de att inkluderas.En första del av studien fokuserar på att undersöka tekniker och teknisk prestanda hos biobaserade stomsystem. Avgränsade frågeställningar som vägleder studierna är: Vilka lärdomar har dragits hittills om storskaliga träbyggsystem? Vilka problem har lösts och vilka kvarstår? Hur kan systemen förbättras? Studien kommer vid sidan av systemen också att undersöka optimerade byggnadskomponenter av trä: konstruerade träprodukter och hybridkonstruktioner som kan tävla i styrka och styvhet med stål och betong.En andra del av studien undersöker de biobaserade stommarnas ekologiska och sociala hållbarhet. Här söks efter svar på frågorna: Är det hållbart att öka andelen biobaserade material i byggnadsstommar? Vilka indikatorer för miljömässiga och sociala konsekvenser är mest relevanta? Finns det några brister i metoderna för att bedöma dessa indikatorer? Vad kan man göra för att optimera dessa metoder och få robusta resultat från hållbarhetsbedömningar av byggnadsstommar av biobaserade material?En tredje och sista del behandlar biobaserade stommar i en cirkulär ekonomi. Vägledande frågor för denna del kan formuleras som: Vad är känt om trästommar ur ett resurshanteringsperspektiv? Vad vet vi om de tekniska möjligheterna, processerna och reglerna för återvinning, kompostering och energiåtervinning? Hur har andra länder gjort för att genomföra återanvända och återvinna trä?En syntes över kunskaper och kunskapsbrister förväntas kunna leda till att välinformerade beslutsfattare bidrar till en omställning av byggbranschen mot en bioekonomi. Bioekonomin ska vara sådan att förnybara råvaror producerar genom en hållbar användning av ekosystemtjänster från mark och vatten. Syntesen ska också bidra till att utvecklingen för biobaserade byggnadsstommar sker i en positiv riktning vad gäller teknik, hållbarhet och resurshantering.