Detaljerad information för diarienr  2018-00302  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-10-04
Namn:
Barthel, Roland
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: roland.barthel@gu.se
Univ./Institution: Göteborgs universitet - Geovetenskaper, inst för
Projekttitel (sv): Trygg och hållbar grundvattenbaserad vattenförsörjning i Sveriges städer och på landsbygden
Projekttitel (eng): Safe and Sustainable groundwater-based water supply in Swedish cities and countryside
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Klimatforskning, Geologi, Oceanografi, hydrologi och vattenresurser
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Problem med vattenförsörjning i SverigeI Sverige använder 80% av alla kommuner grundvatten som dricksvattenkälla, till dessa tillkommer ungefär 500 000 privata brunnar. Somrarna 2016/17 rapporterade lokala medier i nästan hela landet om låga grundvattennivåer, vattenbrist, bevattningsförbud, nödvattenförsörjning och andra åtgärder mer typiska för sydeuropeiska länder. Klimatförändringar förväntas påverka mängden grundvatten och dess kvalitet, men det är mycket oklart hur, enligt IPCCs senaste rapport. Modellberäkningar på klimatpåverkan på vatten i Sverige har hittills fokuserat på ytvatten, där grundvattnet finns med som marginalanteckning.Föga förvånande var det att vattenbristen somrarna 2016/17 kom som en överraskning för experter, trots att observationer visat att en liknande situation inträffat i Sverige så sent som i mitten av 70-talet. Observationsdata av grundvattennivåer är nämligen korta, och underlaget för att kartlägga grundvattensituationen i landet är därför knapp. För att försöka kringgå problemet har man bland annat tagit hjälp av s.k. proxydata, t.ex. årsringar i träd, för att kartlägga historiska extrema väderhändelser en tid innan regelbundna och pålitliga mätningar utfördes. Rekonstruktioner av detta slag har visat på stora nederbördsvariationer de senaste 1000 åren och att torkan vi upplevt i Sverige inte är så ovanlig historiskt sätt, som man tidigare trott. Ändå var man oförberedd när den senaste vattenkrisen infann sig, och landets myndigheter saknade underlag för att bedöma hur vattenreservoarerna skulle påverkas av det extrema vädret. Med klimatförändringar inpå oss kan därför vår beredskap kraftigt ifrågasättas - hur känslig är den svenska vattenförsörjningen egentligen för upprepade och svåra torrperioder, och hur hållbar och pålitlig är den?Grundvatten är en ändlig resurs, särskilt i Sverige där grundvattenförråden är relativt små. Tillräcklig påfyllning med nederbörd ("grundvattenbildning") är helt avgörande för en hållbar, pålitlig och säker vattenförsörjning. Processen är dock väldigt komplicerad. Vi har gjort en preliminär analys av kunskapsläget kring grundvattenbildning i Sverige. Följande punkter är iögonfallande:Metoder för att beräkna grundvattenbildning utvecklades i Sverige antingen på 1960- och 70-talet, eller samställdes senare för att vara snabb och pragmatisk och nyttja enkla verktyg;I Sverige beaktar man inte modern internationell litteratur kring området;Man använder endast en metod för beräkningar, till skillnad från vad som rekommenderas (minst två metoder);Man använder värden framtagna med verktyg som inte validerats, okritiskt;Subjektiva antaganden vidhålls.Vad vill vi göra?Syftet med detta projekt är att ge en fullständig överblick över kunskapsläget och kunskapsluckor som berör Sveriges grundvattentillgångar, och hur den grundvattenbaserade vattenförsörjningen kommer att påverkas i framtiden.Hur ska vi göra?Vi ska samla in och analysera information kring:Torka och varierande grundvattennivåer ur ett klimathistoriskt perspektiv;Hur extrema torrperioder, deras magnitud och frekvens förekommer och förändras, baserat på växthusgasutsläppsscenarier och klimatmodeller;Hur grundvattenbildning sker och hur den bäst kan kvantifieras i Sverige;Hur grundvattenbrist uppstår, hur den sprids och hur länge den kvarstår i typiska geologiska förhållande för Sverige.Information i Sverige är snäv, men som tur är finns andra platser med liknade förhållanden. Därför begränsar vi inte informationsinsamling och -analys till Sverige; vi tar också hänsyn till forskning i t.ex. Kanada, norra USA, Irland, Skottland m.m.Vi har utarbetat ett vetenskapligt grundat arbetssätt som innehåller en exakt avgränsning av den informationen vi kan samla in (geografiskt, tematiskt, skalenligt, mm) och tillämpar en analysmetod som ger maximal transparens och användbarhet av informationen.AnnannyttaProjektet har stor relevans för en hållbar samhällsplanering eftersom grundvattnet kommer ha en ännu större betydelse för vattenförsörjning och infrastrukturprojekt i Sverige i framtiden, då klimatet kan grundvattnet till en bristvara. Detta projekt på 12 månader riktas på insamling och analys av information. Som en del av detta ska vi involvera en mängd aktörer, så att deras intressen iakttas. Därutöver kommer vi att föra diskussioner med dem som övergripande ansvarar för grundvattnet i Sverige (Sveriges Geologiska Undersökningar och andra myndigheter på regional och nationell nivå).