Detaljerad information för diarienr  2018-00417  
 
 
Ämnesområde:
Samhällsvetenskaplig miljöforskning
Beslutsdat:  2018-11-14
Namn:
Hultman, Martin
Titel:  Docent
Kön:  Man
E-post: martin.hultman@liu.se
Univ./Institution: Chalmers tekniska högskola - Science,Technology and Society
Projekttitel (sv): Varför tas inte uppmaningarna från klimatforskning på allvar? Studier av klimatförnekelsens olika former och effekter.
Projekttitel (eng): Why is dealing with global climate change postponed? Studies of the influence of different shapes and effects of climate change denialism.
Värdhögskola: Chalmers tekniska högskola
SCB-klassificering: Sociologi, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap, Övrig annan humaniora
Beviljat (SEK): Bidragsform   2019 2020 2021      
  FramFo   996000 996000 995000      
Beskrivning: När Parisavtalet kom på plats såg det ut som om forskning inom klimatvetenskapen även togs på allvar inom den globala politiken. Sedan tidigare vet vi dock att klimatfrågan är en politisk stridsfråga där stora ekonomiska och sociala intressen står på spel. Samtidigt som Parisavtalet verifierats har organiserade klimatförnekare flyttat fram positionerna, nu senast i form av USA:s presidentval men även här i Sverige i form av Sverigedemokraternas utspel mot bland annat SMHI. Trump har tydligt uttalat att hans administration ska göra allt för att motarbeta avtalet och när det skulle röstas om Parisavtalet i riksdagen röstade Sverigedemokraternas ledamöter emot. Tidigare har många politiker och naturvetenskapligt inriktade forskare avfärdat klimatförnekelse som ett "på ytan fenomen" som snabbt kan hanteras genom mer kunskap. Men med den senaste tidens utveckling så har det med all tydlighet visat sig att klimatförnekelse måste förstås i dess ideologiska, ekonomiska och geopolitiska sammanhang. Det finns en internationell forskning om klimatförnekelse vilken visar att det inte är något nytt fenomen utan har genom historien tagit sig många olika uttryck och fortsätter att göra så. Den tidigare forskningen gjord av miljöhistoriker har frilagt sammanflätningar i intressen och aktörer mellan tobaksindustrin och oljeindustrin samt deras liknande strategier för att avfärda kunskap som ifrågasätter deras industri. Miljösociologer framför allt i USA har undersökt kopplingarna i de klimatförnekande nätverk som finansieras av olje- och kollobbyn. Ett antal miljöpsykologer har undersökt den vardagliga klimatförnekelsen och hur det kan komma sig att medborgare och politiker inte agerar trots att kunskapen finns. Den tidigare forskningen är företrädelsevis genomförd i USA, på grund av att fenomenet varit mest synligt där, men idag när klimatförnekelse sprids och sammanförs med olika politiska intressen i hela världen behöver forskningen hänga med den på geografiska resan. Den tidigare forskningen ger ett bra utgångsläge för att studera klimatförnekelse i världen, samtidigt som det har tillkommit en dimension vilken knappt studerats; högerpopulism. I partier såsom Front National, UKIP, Fremskrittspartiet, Frihetspartiet och Sverigedemokraterna tas klimatförnekelse upp, detta är en högerpopulism som vinner framgångar i Europa. I detta nydanande och omfattande forskningsprojekt tar vi den politiska dimensionen av klimatfrågan på största allvar och granskar de nätverk, idéer och intressen som konstruerar och populariserar klimatförnekelse. Projektet bygger vidare på Hultmans erfarenhet av att leda forskningsnätverk, de ingående forskarnas långa arbete och djupa förståelse av klimatförnekelse; samt den mest omfattande konferens någonsin specifikt om klimatförnekelse, vilken organiserades av projektledaren Hultman och professor Riley Dunlap i Norrköping 2016, där 25-talet ledande forskare inom området samlades. Under tre dagar presenterades egen forskning samt diskuterades vad som borde göras de närmaste åren. Delstudierna som handlar om utvinningsindustrin, konservativa tankesmedjor och högerpopulism är utvalda från diskussioner vid konferensen. De tre delstudierna genomförs med metoderna arkiv-, intervju- och dokumentundersökningar.   Projektet syftar till att långsiktigt säkra kunskapen om klimatförnekelse, tvärvetenskapligt undersöka olika dimensioner av densamma samt sprida kännedomen om klimatförnekelsens olika aspekter till en bredare allmänhet. Vi samlar en rad olika experter inom sociologi, psykologi, massmedia studier, historia, miljöhumaniora, teknik- och vetenskapsstudier samt statsvetenskap i ett kunskapsdelande utöver det vanliga. Forskningen leds av docent Martin Hultman som är expert i tvärvetenskapligt samarbete med erfarenhet av och praktiskt kunnande i organisering av forskningsprojekt, forskarnätverk och större konferenser. Projektets syfte är inte bara att bedriva excellent forskning utan också att tillhandahålla kunskaper gällande klimatförnekelse för en bred allmänhet, politiker och forskarsamhället i linje med Hultmans tidigare gärningar. Kunskapen kommer kontinuerligt att presenteras vid konferenser, diskuteras vid populärvetenskapliga föreläsningar och texter, publiceras i open acces samt samlas i tidskriftsartiklar, antologier och böcker. Nu mer än någonsin behövs kunskap om klimatfrågans politiska dimensioner, dess samhälleliga konsekvenser samt kritiskt granskning av motståndet till klimatvetenskap.